Czuwanie Nocne - Błogosławieni cisi


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137

Zapra­sza­my wszyst­kich chcą­cych odno­wić swo­ją rela­cję z Bogiem na czu­wa­nie noc­ne do nasze­go Domu.

W dal­szym cią­gu kro­czy­my śla­da­mi 8 bło­go­sła­wieństw. W cza­sie tego czu­wa­nia będzie­my roz­wa­ża­li bło­go­sła­wień­stwo cichych.

Plan czu­wa­nia jest zbli­żo­ny do ostat­nich, choć ma waż­ny aneks.

20.00 Zawią­za­nie wspólnoty

20.30 Kon­fe­ren­cja „Bło­go­sła­wie­ni cisi, albo­wiem oni na wła­sność posią­dą ziemię”

21.15 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

22.00 Prze­rwa na kawę!!! i bliż­sze pozna­nie siebie

22.30 Warsz­ta­ty (Kolę­do­wa­nie czy­li nauka śpiewu 😉

00.00 Eucharystia

1.00 Prze­rwa na kawę!!!!

1.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świętego

2.30 Kar­na­wa­ło­wa zabawa 

Anek­sem jest taki, że czu­wa­nie nie koń­czy się wraz z zasłu­żo­nym snem, ale zapra­sza­my wszyst­kich uczest­ni­ków, aby­śmy wspól­nie następ­ne­go dnia (nie­dzie­la 08.01.2012) o godz. 11.00 spo­tka­li się na Eucha­ry­stii w pobli­skim hospi­cjum, gdzie po Mszy Świę­tej będzie­my kolę­do­wać wraz z pen­sjo­na­riu­sza­mi hospi­cjum. Wte­dy chce­my być gło­śni (odwrot­nie do roz­wa­ża­ne­go bło­go­sła­wień­stwa) dla­te­go war­to, aby Nas było dużo!!!

Ser­decz­nie zapraszamy!!!