Czuwanie Nocne - Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137

Pozo­sta­ło tyl­ko kil­ka dni do kolej­ne­go czu­wa­nia pod­czas, któ­re­go chce­my zasta­no­wić się nad czwar­tym już błogosławieństwem:

Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy łak­ną i pra­gną spra­wie­dli­wo­ści, albo­wiem oni będą nasyceni”.

Jak zapew­ne zauwa­ży­li­ście chce­my, aby na każ­dym czu­wa­niu, oprócz momen­tu modli­tew­ne­go, był czas aktyw­ne­go naśla­do­wa­nia nasze­go Mistrza Jezu­sa Chrystusa.
Treść czwar­te­go bło­go­sła­wień­stwa pro­wo­ku­je nas do nasy­ce­nia łak­ną­cych i spra­gnio­nych, stąd pro­po­zy­cja, aby rze­czy­wi­ście ich nakarmić.
Dla­te­go chce­my tro­szecz­kę zmie­nić ramy cza­so­we czuwania!!!

Spo­ty­ka­my się o godzi­nie 19.00 w Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. Przy­no­si­my ze sobą pół­pro­duk­ty do zro­bie­nia kana­pek. Mamy 40 minut na przy­go­to­wa­nie kana­pek (może jesz­cze innych potraw??) i cie­płej her­ba­ty i o 20.00 jeste­śmy na sta­cji PKP w Oża­ro­wie Maz. Wsia­da­my w pociąg o godz. 20.05 i o 20.20 jeste­śmy na sta­cji War­sza­wa Zachod­nia (dowia­dy­wa­łem się od Sióstr Miło­sier­dzia, że to naj­lep­sze miej­sce na taką pomoc), gdzie mamy godzi­nę i dwa­dzie­ścia minut na odna­le­zie­nie spra­gnio­nych i łak­ną­cych. Poru­sza­my się po trzy oso­by, tak dla nasze­go bez­pie­czeń­stwa. Oko­ło godzi­ny 22.30 jeste­śmy z powro­tem w Domu na Zamoy­skie­go 19 i kon­ty­nu­uje­my czuwanie.

Plan czu­wa­nia

  • 19.00 Przy­go­to­wa­nie kana­pek i her­ba­ty dla potrzebujących
  • 19.45 Jedzie­my samo­cho­da­mi do sta­cji PKP
  • 20.20 - 21.50 Spo­ty­ka­my się z bezdomnymi
  • 22.30 Jeste­śmy z powro­tem w Domu św. Fran­cisz­ka Ksawerego
  • 23.00 Kon­fe­ren­cja „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy łak­ną i pra­gną spra­wie­dli­wo­ści, albo­wiem oni będą nasyceni”.
  • 23.45 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
  • 00.30 Msza Święta
  • 01.50 Roz­wa­ża­nie Sło­wa Bożego
  • 03.00 Rekre­acja 🙂
  • 04.00 Zakoń­cze­nie czu­wa­nia i zapro­sze­nie na czu­wa­nie marcowe