Czuwanie Nocne - „Ojcze Nasz któryś jest w niebie”


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
6 październik 2012@20:00 – 7 październik 2012@04:00
2012-10-06T20:00:00+02:00
2012-10-07T04:00:00+02:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny

Wzna­wia­my po waka­cyj­nej prze­rwie cało­noc­ne czu­wa­nia w pierw­sze sobo­ty mie­sią­ca. Kie­dy dowie­dzie­li­śmy się, że naj­bliż­szy rok będzie poświę­co­ny wie­rze, posta­no­wi­li­śmy, że tego­rocz­nym tema­tem będzie modli­twa „Ojcze Nasz”.
Modli­twa Pań­ska jest obok „Zdro­waś Mary­jo” naj­czę­ściej „uży­wa­ną” modli­twą. Jej naj­więk­szą war­to­ścią jest to, że uczył jej sam Jezus Chry­stus. Te pro­ste wezwa­nia doty­ka­ją isto­ty wia­ry i dla­te­go war­to ponow­nie odkryć ich sens.
Z pew­no­ścią pomo­że w tym podział modli­twy na 8 czę­ści, tak że w każ­dym mie­sią­cu będzie jed­no wezwanie.

Nie ukry­wa­my, że inspi­ra­cją do tych roz­wa­żań była książ­ka papie­ża Bene­dyk­ta „Jezus z Nazaretu”.
Już teraz zapra­sza­my, aby zapla­no­wać sobie tak czas, żeby w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca zna­leźć się w Ożarowie.

Ramo­wy plan czuwań:

20:00 Wspo­mnie­nia z waka­cji przy kawie i ciastku
20:30 Kon­fe­ren­cja „Ojcze Nasz, któ­ryś jest w niebie”
21:15 Ado­ra­cja przed Naj­święt­szym Sakramentem
22:00 Prze­rwa dla posi­le­nia ciała
22:30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świętego
23:45 Przy­go­to­wa­nie do nie­dziel­nej Mszy Świętej

24.00 Msza Święta
1:00 Kolej­na kawa
1:30 Warsztaty
2:30 Rekreacja
3:30 Zakoń­cze­nie poran­ną modlitwą
4:00 Powrót do domu lub noc­leg (pro­szę wcze­śniej zgło­sić chęć noclegu)

Cze­ka­my na Was 😉