Czuwanie Nocne - „przyjdź królestwo Twoje”


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kiedy:
1 grudzień 2012@20:00 – 2 grudzień 2012@03:00
2012-12-01T20:00:00+01:00
2012-12-02T03:00:00+01:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny

Ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich chcą­cych dobrze wejść w medy­ta­cyj­ny czas Adwen­tu, na noc­ne czu­wa­nie, któ­re jak zawsze odbę­dzie się w pierw­szą sobo­tę miesiąca.
Kon­ty­nu­uje­my roz­wa­ża­nia nad tre­ścią Modli­twy Pańskiej.
Teraz sku­pi­my się nad Kró­le­stwem Bożym, o któ­re­go przyj­ście codzien­nie prosimy.

Plan czu­wa­nia:
20.00 Zapo­zna­nie przy kawie, her­ba­cie i ciastku
20.30 Kon­fe­ren­cja: „Przyjdź Kró­le­stwo Two­je Panie”
21.30 Przerwa
22.00 Roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go w grupach
23.00 Tań­ce uwielbienia
24.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z indy­wi­du­al­nym błogosławieństwem
1.00 Msza Świę­ta roz­po­czy­na­ją­ca okres Adwentu
2.00 Pod­su­mo­wa­nie przy her­bat­ce i ciastku
3.00 Zakoń­cze­nie czuwania

Do Zoba­cze­nia. Niech Pan wam błogosławi.