Czuwanie nocne „Spieszmy się!” ze św. Marią DeMattias

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
3 luty 2018@20:00 – 4 luty 2018@01:00
2018-02-03T20:00:00+01:00
2018-02-04T01:00:00+01:00
Gdzie:
Zamoyskiego 19
Ożarów Mazowiecki
Polska
Kontakt:
Wspólnota Młodych WKC i Misjonarze Krwi Chrystusa
22 722 12 57

W noc 3/4 lute­go szcze­gól­nie bli­ska będzie nam postać św Marii de Mat­tias, któ­rej wspo­mnie­nie obcho­dzi­my 4 lute­go. Zwro­tem „Spie­szę się” koń­czy­ła ona nie­któ­re ze swo­ich listów. Rze­czy­wi­ście, w swo­im ziem­skim życiu czę­sto wyprze­dza­ła epo­kę, w któ­rej żyła. Czę­sto było to trud­ne ale odwa­gę czer­pa­ła z Krwi Jezu­sa, tego też uczy­ła innych. Pochyl­my się nad jej przykładem.

Pro­gram czuwania:
20:00 Modlitwa
20:30 Pół godzi­ny dla wspólnoty
21:00 Kon­fe­ren­cja: Spie­szę się.
22:00 Pra­ca w gru­pach lub rekreacja.
22:40 Adoracja
00:00 Msza Święta
01:00 Zakoń­cze­nie czu­wa­nia. Moż­li­wość roz­wa­że­nia Sło­wa lub swo­bod­ne­go spę­dze­nia cza­su wśród czu­wa­nio­wych przyjaciół.

Zapra­sza­ją:
Misjo­na­rze Krwi Chrystusa
oraz Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa Młodych.