Dzień skupienia WKC

Kiedy:
12 wrzesień 2015 – 23 październik 2015 całodniowy
2015-09-12T22:00:00+00:00
2015-10-23T22:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Misyjny Ożarów Maz.
Kontakt:

Dzię­ku­je­my Bogu za nasz pierw­szy w tym roku for­ma­cyj­nym dzień sku­pie­nia poświę­co­ny nowe­mu tema­to­wi for­ma­cyj­ne­mu w roku 2015/16 „Roze­zna­wa­nie Woli Bożej”. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w nim  przez obec­ność lub ducho­wo. Cie­szy­my się z obec­no­ści i pomo­cy szcze­gól­nie ks. Mariu­sza  cpps. Zapra­szam na kolej­ne dni sku­pie­nia wszyst­kich ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa.

Poda­ję ter­mi­ny na cały rok for­ma­cyj­ny 2015/16:

23-25.10.2015 r. 20-22.11.2015 r. 19-21.02.2016 r. 17-19.06.2016 r.

Powsta­ły tak­że ter­mi­ny dni sku­pień i nie­dziel misyj­nych w Podregionie:

11.10.2015 r. Nie­dzie­la Misyj­na w Łuko­wie par. św. Bra­ta Alberta

17-18.10.2015 r. Dzień sku­pie­nia i nie­dzie­la misyj­na w Bia­łym­sto­ku w para­fii Miło­sier­dzia Bożego.

21.10.2015 r. Odpust św. Kaspra w Garwolinie

7-8.11.2015 Dzień sku­pie­nia  na Sta­ni­sła­wów­ce i nie­dzie­la misyj­na w Płoc­ku par. św. Bartłomieja.

12/13.12.2015 r. Sym­po­zjum z oka­zji 200 rocz­ni­cy powsta­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i Czu­wa­nie noc­ne na Jasnej Górze