IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017

Kiedy:
17 sierpień 2017@16:00 – 20 sierpień 2017@13:00
2017-08-17T16:00:00+02:00
2017-08-20T13:00:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
Świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska
Koszty:
50 zł
Kontakt:
www.kaspersi.odkupieni.pl

Zapra­sza­my na IX Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych, w tym roku tema­tem jest: „Dwie cało­ści ku jed­no­ści”.

Najważniejsze informacje dot. spotkania:

 • Ter­min: 17–20 sierp­nia 2017 r.
 • Miej­sce: Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie, ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpi­tal Par­kit­ka. Na przy­stanku Wro­sław­ska nale­ży wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie młodych
 • koszt: 60zł
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namioty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spotkania
 • zapi­sy: for­mu­larz reje­stra­cyj­ny (obo­wiąz­ko­wa reje­stra­cja uczest­ni­ków on-line)

Zaproszeni goście:

 • Kon­cert: Muode Koty
 • ks. Józef Godlew­ski CPPS
 • Przy­mie­rze Wojow­ni­ków: Michał Pie­ka­ra, Mariusz Marcinkowski
 • Sta­cja 7, Judy­ta Syrek

Jak co roku pod­czas KDMów prze­wi­dzia­ne są róż­ne­go rodza­ju warsz­ta­ty. Szcze­gó­ły wkrótce.…