Kurs Hagioterapii z Warsztatami 10-13.01.2019; Ivica Lulić razem hagio- asystentką SILVANA VRDOLJAK z Zagrzebia !!

Kiedy:
10 styczeń 2019@16:28 – 13 styczeń 2019@17:28
2019-01-10T16:28:00+01:00
2019-01-13T17:28:00+01:00

Kurs Hagio­te­ra­pii z Warsz­ta­ta­mi 10-13.01.2019; Ivi­ca Lulić razem hagio- asy­stent­ką SILVANA VRDOLJAK z Zagrzebia !!

Zapra­sza­my  Wszyst­kich,   któ­rzy  chcą  prze­żyć  wspa­nia­łą  wypra­wę  w  głąb  swo­je­go  ducha  pozna­jąc dro­gę Hagio­te­ra­pii   –  w  dniach  od  10  do  13  stycz­nia  2019 r.   w  Oża­ro­wie Maz.

Odpo­wie­dzial­ny za Wspol­no­tę “Moli­tva i riječ”(Modli­twa i Sło­wo) z Zagrze­bia, Ivi­ca Lulić Chor­wa­cja  razem hagio- asy­stent­ką SILVANA VRDOLJAK z Zagrze­bia będzie pro­wa­dził kurs o Hagio­te­ra­pii w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.  w nastę­pu­ją­cym ter­mi­nie: 

10-13.01.2019 r.

kon­takt: Dom Misyj­ny Oża­rów Maz. 
tel.:(22) 722 12 57
tel. kom.: +723 215 576

e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

ter­min zgło­sze­nia do 05.01.2019 r. ofia­ra 200 zł. od oso­by, ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem 17

170 zł. Uwa­ga ! Ofia­ry mogą ulec zmianie!!

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na kon­to:

Kon­toDom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksawerego

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem “ofia­ra na (…)” 

 Ser­decz­nie Zapra­sza­my !!! ks. Bogu­sław cpps

---------------------------------------------------------
Wspo­mnie­nia z poprzed­nich spo­tkań: 12-14.01.2018 r.