Młodzieżowe czuwanie nocne - p.t Jakub - kłamca

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
9 listopad 2013@19:00 – 10 listopad 2013@01:00
2013-11-09T19:00:00+00:00
2013-11-10T01:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny
Kontakt:
ks. Łukasz Tarnowski CPPS
(22) 722 12 57

Cykl tego­rocz­nych czu­wań noc­nych: „Ludzie Boga - zdraj­cy, mor­der­czy, szu­mo­wi­ny…” zobo­wią­zu­je do nie lada pomy­sło­wo­ści. W tym mie­sią­cu naszym boha­te­rem będzie Jakub - kłamca.
Nie wiem czy brzmi to dla was zachę­ca­ją­co, ale gwa­ran­tu­je­my, że spoj­rzy­my na kłam­stwo i praw­dę od nie­ty­po­wej strony.
Kłam­stwo i praw­da to nie­odzow­ne „ele­men­ty” nasze­go życia, bo pod wypo­wia­da­ny­mi sło­wa­mi kry­je się praw­da lub fałsz. O nie­bez­pie­czeń­stwie kłam­stwa nie trze­ba niko­go prze­ko­ny­wać. Są jedank takie kłam­stwa, z któ­rych może nie trze­ba się spo­wia­dać ale mają olbrzy­mi wpływ na nasze życie. Wie­lo­krot­nie sami sie­bie okła­mu­je­my, prze­ko­nu­je­my, upięk­sza­my, a co gor­sza nawet tego nie widzi­my. Posta­ra­my się zde­ma­sko­wać kłam­stew­ka, któ­ry­mi oble­pi­li­śmy nasz świat. Praw­da nas wyzwo­li! Do zoba­cze­nia. Zapro­ście przyjaciół.
Zapraszamy!

Zaczy­na­my w sobo­tę o 20.00!