Młodzieżowe czuwanie nocne - św. Piotr

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
4 styczeń 2014@19:00 – 5 styczeń 2014@02:00
2014-01-04T19:00:00+00:00
2014-01-05T02:00:00+00:00
Gdzie:
Dom św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska

Choć pew­nie więk­szość z nas mia­ła oka­zję przy­go­to­wać się do Naro­dzin Jezu­sa Chry­stu­sa przez reko­lek­cje i inne ducho­we ćwi­cze­nia to nie chce­my spo­czy­wać na lau­rach i kon­ty­nu­ować nasz ducho­wy rozwój.
Z pew­no­ścią może w tym pomóc czu­wa­nie w Domu Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, na któ­re wszyst­kich was zapraszam.

Boha­te­rem tego czu­wa­nia jest św. Piotr, a dokład­nie ten epi­zod z jego bio­gra­fii, kie­dy wyparł się Jezu­sa Chry­stu­sa. Przyj­rzy­my się Pio­tro­wi - zdraj­cy, aby same­mu zde­ma­sko­wać nasze zdra­dy. Oprócz kon­fe­ren­cji, roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go, Ado­ra­cji, Eucha­ry­stii, będzie rów­nież coś dla cia­ła, aby­śmy po świą­tecz­nych obżar­stwach mie­li oka­zję je rozruszać. 

Dom św. Fr. Ksawerego
ul. Zamoy­skie­go 19, Oża­rów Mazo­wiec­ki (koło Warszawy)

(moż­li­wość noc­le­gu, jeże­li ktoś jest z daleka!)