Młodzieżowe czuwane nocne - maj


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
11 maj 2013@20:00 – 12 maj 2013@02:00
2013-05-11T20:00:00+02:00
2013-05-12T02:00:00+02:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny

Czas szyb­ko mija dla­te­go ze smut­kiem muszę poin­for­mo­wać, że to już przed­ostat­nie czu­wa­nie w tym roku aka­de­mic­kim. Tema­tem będą osta­nie sło­wa z Modli­twy Pań­skiej „zbaw nas ode złe­go”.

Plan czuwania:

  • 20.00 „Majów­ka” - modli­twa ku czci Mat­ki Bożej.
  • 20.30 Chwi­la ma małe co nie­co (kawa, her­ba­ta, ciast­ko itp.).
  • 21.00 Kon­fe­ren­cja na temat słów: „zbaw nas ode złego”.
  • 22.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (w trak­cie moż­li­wość spo­wie­dzi lub roz­mo­wy duchowej).
  • 22.45 Wspól­no­to­we roz­wa­ża­nie Sło­wa Bożego
  • 23.45 Przy­go­to­wa­nie do Naj­święt­szej Ofiary
  • 24.00 Msza Święta
  • 01.00 Prze­rwa na uzu­peł­nie­nie energii
  • 01.30 Uwiel­bie­nie Boga tańcem
  • 2.30 Ofi­cjal­ne zakoń­cze­nie / Dla chęt­nych film!

 

Już nie może­my się docze­kać wspól­ne­go spo­tka­nia. Zapro­ście zna­jo­mych, bo rze­czy­wi­ście warto.
Dla osób z dale­ka jest moż­li­wość noclegu.