Młodzieżowe nocne czuwane - kwiecień


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
13 kwiecień 2013@20:00 – 14 kwiecień 2013@02:00
2013-04-13T20:00:00+02:00
2013-04-14T02:00:00+02:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych wiel­bić z nami Jezu­sa za jego śmierć i zmartwychwstanie.
Tema­tem tego czu­wa­nia będą sło­wa „nie dopuść, aby­śmy ule­gli poku­sie”.

Plan czu­wa­nia:

  • 20.00 Spo­tka­nie przy her­ba­cie i ciastku
  • 20.30 Kon­fe­ren­cja: „nie dopuść, aby­śmy ule­gli pokusie”
  • 21.15 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spowiedzi)
  • 22.15 Prze­rwa na nabra­nie sił
  • 22.45 Wspól­no­to­we roz­wa­ża­nie Sło­wa Bożego
  • 23.45 Przy­go­to­wa­nie do Mszy Świętej
  • 00.00 Msza Święta
  • 01.00 Prze­rwa na moc­ną kawę
  • 01.30 Uwiel­bie­nie Pana wła­snym ciałem
  • ok.02.30 Zakoń­cze­nie czuwania

Już nie może­my się docze­kać wspól­ne­go spo­tka­nia. Zapro­ście zna­jo­mych, bo rze­czy­wi­ście warto.