Odpust św. Kaspra oraz obchody 30-lecie Misjonarzy w Polsce

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
20 październik 2013@07:00 – 16:00
2013-10-20T07:00:00+00:00
2013-10-20T16:00:00+00:00
Gdzie:
Dom rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny
Kontakt:
Misjonarze Krwi Chrystusa
(22) 722 12 57
Zapra­sza­my ser­decz­nie na odpust św. Kaspra del Bufa­lo oraz uro­czy­stą Mszę św. z oka­zji 30-lecia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Polsce.
(Obcho­dy są w ramach tzw. III Nie­dzie­li Mie­sią­ca poświę­co­nej Krwi Chrystusa)
Pro­gam odpustu:
 • 9.00 - zawią­za­nie wspólnoty
 • 9.10 - konferencja
 • 10.00 - czas na prze­my­śle­nie modli­twę indywidualną
 • 10.30 - prze­rwa na kawę i Herbatę
 • 11.00 - przy­ję­cia do WKC
 • 11.30 - pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na o Św. Kasprze
 • 12.15 - obiad
 • 14.00 - konferencja
 • 14.45 - medy­ta­cja, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
 • 15.30 - Dro­ga krwi Chrystusa
 • 16.30 - Msza święta
  na zakoń­cze­nie bło­go­sła­wień­stwo indy­wi­du­al­ne reli­kwią św. Kaspra del Bufalo

Oso­by, któ­re zamie­rza­ją uczest­ni­czyć w całym pro­gra­mie, pro­szo­ne są o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu pod tel. (22) 722 12 57. Pomo­że nad to w orga­ni­za­cji oraz w wyda­wa­niu posiłku.