Pielgrzymka na kanonizację Jana Pawła II

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
25 kwiecień 2014@02:00 – 3 maj 2014@21:30
2014-04-25T02:00:00+00:00
2014-05-03T21:30:00+00:00
Gdzie:
Dom św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
1990 zł
Kontakt:
ks. Mariusz Szykuła CPPS
(22) 722 12 57

Pielgrzymka do Włoch na kanonizację Jana Pawła II (9 dni)
z Ożarowa Mazowieckiego (koło Warszawy)

Padwa Rzym Mon­te Ver­gi­ne Pie­trel­ci­na Pia­no Roma­no San Gio­van­ni Roton­do Mon­te San Ange­lo Mano­pel­lo Lore­to Wenecja

Ter­min piel­grzym­ki: 25.04-03.05.2014

 Cena 1990 zł

 !!! bez noc­nych przejazdów !!!
Codzien­nie Msza Święta

DZIEŃ 1  Oża­rów Lido di Jeso­lo 25.04

Zbiór­ka uczest­ni­ków o godz.04.00 w miej­scu wyzna­czo­nym przez orga­ni­za­to­ra. Prze­jazd przez Cze­chy i Austrię do hote­lu w Lido di Jeso­lo – Wło­chy – Adria­tyk. Przy­jazd do hote­lu oko­ło godz. 23.00. Zakwa­te­ro­wa­nie, noc­leg. Pod­czas prze­jaz­du dłuż­sze prze­rwy na gorą­cy posi­łek we wła­snym zakresie.

DZIEŃ 2  Padwa ok. Rzy­mu 26.04

Śnia­da­nie w hote­lu. Wyjazd do Padwy, zwie­dza­nie min. Pra­to Del­la Val­le i Bazy­li­ki Św. Anto­nie­go. Msza Świę­ta. Czas wol­ny. Następ­nie prze­jazd do Alba­no w oko­li­cach Rzy­mu. Obia­do­ko­la­cja, nocleg.

DZIEŃ 3 Rzym 27.04 - Kano­ni­za­cja Jana Paw­ła II

Wcze­sny wyjazd do Rzy­mu na Uro­czy­sto­ści Kano­ni­za­cyj­ne Jana Paw­ła II. Śnia­da­nie w for­mie lunch pac ketu. Po zakoń­cze­niu uro­czy­sto­ści czas wol­ny, następ­nie spa­cer po Rzy­mie baro­ko­wym: Piaz­za Navo­na, Fon­tan­na di Tre­vi, Plac i Scho­dy Hisz­pań­skie. Powrót do Alba­no, obia­do­ko­la­cja, nocleg.

DZIEŃ 4  Rzym 28.04

Po śnia­da­niu prze­jazd do Rzy­mu. Zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem miej­sco­wym Waty­ka­nu: Bazy­li­ka i Plac Św. Pio­tra. Wizy­ta przy gro­bie Jana Paw­ła II. Popo­łu­dnio­wy spa­cer po Rzy­mie antycz­nym, Forum Roma­num, Forum Tra­ja­na, Kolo­seum / z zewnątrz/Jeśli czas pozwo­li zwie­dza­nie Bazy­li­ki Św. Jana na Late­ra­nie i Św. Scho­dów. Powrót do Alba­no, obia­do­ko­la­cja, nocleg.

DZIEŃ 5  Mon­te Ver­gi­ne Pie­trel­ci­na Pia­no Roma­no San Gio­van­ni Roton­do 29.04

Po śnia­da­niu prze­jazd na Mon­te Ver­gi­ne, Zwie­dza­nie klasz­to­ru Bene­dyk­ty­nów. Następ­nie prze­jazd do Pie­trel­ci­ny, miej­sca uro­dzin Św. Ojca Pio. Zwie­dza­nie mia­stecz­ka, w któ­rym zacho­wa­ło się wie­le pamią­tek z lat dzie­ciń­stwa i mło­do­ści Ojca Pio. Następ­nie prze­jazd do Pia­no Roma­no, gdzie jako dziec­ko spę­dzał wie­le cza­su na modli­twie, doglą­da­jąc małe­go sta­da owiec. Następ­nie prze­jazd do San Gio­van­ni Roton­do. Zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja, dla chęt­nych uczest­nic­two w wie­czor­nej Maszy Świę­tej i pro­ce­sji ze świecami.

DZIEŃ 6  San Gio­van­ni Roton­do Mon­te San Ange­lo 30.04

Po śnia­da­niu zwie­dza­nie San Gio­van­ni Roton­do min. nowy i sta­ry kościół, małe muzeum przy­ko­ściel­ne, jeśli będzie taka moż­li­wość szpi­ta­la. Ulgi w Cier­pie­niu. Czas wol­ny. Następ­nie prze­jazd na Mon­te San Ange­lo, gdzie znaj­du­je się jedy­ny na świe­cie kościół nie­kon­se­kro­wa­ny ludz­ką ręką. Powrót do hote­lu, obia­do­ko­la­cja, nocleg.

DZIEŃ 7 Mano­pel­lo Lore­to ok. Rimi­ni 01.05

Po śnia­da­niu prze­jazd do Mano­pel­lo w tam­tej­szym koście­le prze­cho­wy­wa­na jest chu­s­ta z wize­run­kiem Chry­stu­sa. Prze­jazd do Lore­to zwie­dza­nie Bazy­li­ki Mat­ki Boskiej Lore­tań­skiej, następ­nie chwi­la zadu­my na Cmen­ta­rzu Żoł­nie­rzy Pol­skich. Prze­jazd do hote­lu w oko­li­cach Rimi­ni, obia­do­ko­la­cja, nocleg

DZIEŃ 8  Wene­cja 02.05

Po śnia­da­niu wyjazd do Wene­cji. Zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem miej­sco­wym min. Bazy­li­ki i Pla­cu Św. Mar­ka, Mostu Wes­tchnień, pla­cu San­ta Maria For­mo­sa i pla­cu Św. Jana i Paw­ła, Mostu Rial­to. Czas wol­ny. Prze­jazd do hote­lu w Lido di jeso­lo, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja, wypo­czy­nek nad morzem, nocleg.

DZIEŃ 9  Ożarów

Wcze­sny wyjazd z hote­lu (śnia­da­nie może zostać wyda­ne przez hotel w for­mie suche­go pro­wian­tu). Śnia­da­nie w zajeź­dzie w Austrii na koszt wła­sny. Powrót do Oża­ro­wa ok. godz. 24.00

Cena pielgrzymki na kanonizację zawiera:

- trans­port auto­ka­rem (kli­ma­ty­za­cja, barek, video, WC, uchyl­ne siedzenia)

- opła­ty dro­go­we i parkingowe

- wjaz­dy auto­ka­ru do miast Rzym – obwod­ni­ca, Wenecja

- zakwa­te­ro­wa­nie: 8 noc­le­gów we Wło­szech w hotelach**/*** poko­je 2, 3 oso­bo­we z łazienkami,

- wyży­wie­nie: 6 śnia­dań wzmoc­nio­nych, 2 lunch pac­ket, 7 obia­do­ko­la­cji / 2 dania gorą­ce + deser/

- ubez­pie­cze­nie AXA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro

- opie­kę licen­cjo­no­wa­ne­go pilota,

- opie­kę ducho­wą księdza

- poda­tek VAT

Cena nie zawiera:

- Dopła­ty do poko­ju 1 oso­bo­we­go - 350 zł

- opłat za prze­wod­ni­ków lokal­nych, bile­tów wstę­pu do zwie­dza­nych obiek­tów, bile­tów komu­ni­ka­cji miej­skiej w Rzy­mie, zesta­wów słu­chaw­ko­wych tam gdzie wyma­ga­ne, opła­ty kli­ma­tycz­nej. Razem oko­ło 100 euro

- Dobro­wol­ne­go ubez­pie­cze­nia od kosz­tów rezy­gna­cji z udzia­łu w impre­zie + 2,5% ceny.

- ubez­pie­cze­nia od cho­rób prze­wle­kłych 3 euro dziennie

- opła­ty za napo­je do obiadokolacji

Uwa­gi:

- Kolej­ność zwie­dza­nia może ulec zmianie.

- Codzien­nie Msza Święta

- Oso­by podró­żu­ją­ce samot­nie mogą być w mia­rę moż­li­wo­ści zakwa­te­ro­wa­ne w poko­ju 2,3 os.

- Uwa­ga (zgod­nie z zarzą­dze­niem wło­skim z dn. 01.04.00) zwie­dza­nie Rzy­mu odby­wa się bez auto­ka­ru. Wjazd auto­ka­ru do mia­sta stre­fa ZTL 1 to koszt oko­ło 180 euro za dzień, pozwo­le­nie dzien­ne i oko­ło 200 euro pozwo­le­nie nocne.

Ter­min piel­grzym­ki 25.04-03.05.2014
Cena 1990 zł

Zapisy na pielgrzymkę na kanonizacje

Zalicz­kę 500 zł nale­ży wpła­cić do koń­ca: 20.02.2014 r. (31.01.2014) z dopi­skiem na prze­ka­zie kano­ni­za­cja JPII

Nr kon­ta Ban­ko­we­go 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Cena liczo­na po kur­sie euro nie wyż­szym jak 4,35 zł oraz cenie pali­wa nie prze­kra­cza­ją­cej 6 zł za litr

Zapi­sy na piel­grzym­kę u ks. Mariu­sza Szy­ku­ły CPPS pod tel.: (22) 722 12 57

Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne dot. piel­grzym­ki odbę­dzie się
2.03.2014 r. o godz. 15.00
w Domu Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksawerego.