Rekolekcje dla dorosłych - Wierzę w Syna Bożego

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
17 sierpień 2014@16:00 – 21 sierpień 2014@08:00
2014-08-17T16:00:00+00:00
2014-08-21T08:00:00+00:00
Gdzie:
Dom rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Zapra­sza­my na reko­lek­cje w waka­cje dla osób pełnoletnich:
 • temat: Wie­rzę w Syna Bożego
 • ter­min: 17-21.08.2014 r. (roz­po­czę­cie o godz. 18.00 Mszą św.)
 • pro­wa­dzą­cy: Ks. Hen­ryk Czu­bat CPPS
 • koszt: 250 zł
 • dla kogo: oso­by pełnoletnie

Dzię­ki wie­rze tak­że i my może­my Go „dotknąć” i otrzy­mać moc Jego łaski. „«Wia­ra to doty­ka­nie ser­cem». (…) Dopie­ro kie­dy zosta­je­my upodob­nie­ni do Jezu­sa, otrzy­mu­je­my wła­ści­we oczy, aby Go zoba­czyć” (Fran­ci­szek, Lumen fidei, 31). Wie­rzy­my Jezu­so­wi, ozna­cza przy­jąć Jego Sło­wo i spo­ty­kać się z Nim poprzez sakra­men­ty święte.

Reko­lek­cje są pro­wa­dzo­ne w mil­cze­niu aby moż­na było w ciszy swo­je­go ser­ca usły­szeć głos Boga. Atmos­fe­ra wyci­sze­nia pod­czas reko­lek­cji sprzy­ja w oczysz­cza­niu swo­je­go ser­ca, umy­słu ze zbęd­nych przy­wią­zań, nie­szcze­rych inten­cji… Pomo­cą w ducho­wym wzra­sta­niu słu­żą Księ­ża Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa. Jest moż­li­wość indy­wi­du­al­nych roz­mów oraz sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu spowiedzi.

W czasie tych rekolekcji dla dorosłych w wakacje,
pragniemy zgłębić 4 tematy związane z życiem Jezusa:

 1. Wie­rzę w Jezu­sa, jako Nauczyciela
  Jezus uczy nas jak mamy się modlić
 2. Jezus jest naj­lep­szym lekarzem
  Wie­rzę w Jezu­sa, któ­ry mnie uzdrawia
 3. Wie­rzę w Jezu­sa, któ­ry mnie zba­wił i czy­ni to każ­de­go dnia
  Jezus  uczy nas jak doświad­czać Jego obec­no­ści pośród róż­nych trosk i zmartwień
 4. Ufam Jezu­so­wi, któ­ry posy­ła mnie jako swo­je­go apostoła
  Jezus pra­gnie posy­łać swo­ich uczniów po dwóch. Uczy nas jak odważ­nie, z zaufa­niem gło­sić Dobrą Nowi­ną. Wska­zu­je na wspól­no­tę, któ­ra jest dla nas wsparciem

Poprzez nauki reko­lek­cyj­ne będzie­my zgłę­biać tajem­ni­ce naszej wia­ry. Czę­sto rodzą się róż­ne pyta­nia i wąt­pli­wo­ści. Będzie oka­zja do zada­nia ano­ni­mo­we­go pyta­nia dot. wia­ry i nie tyl­ko, pod­czas tzw. Godzi­ny pytań.

Po zaspo­ko­je­niu pytań sta­wia­nych przez rozum. Ser­cem przy­lgnie­my do Chry­stu­sa w cza­sie codzien­nej Eucha­ry­stii, któ­ra będzie punk­tem kul­mi­na­cyj­nym naszych rekolekcji.

Wie­czo­rem z pokor­nym ser­cem uklęk­nie­my przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Będzie to oka­zja do odno­wie­nia miło­ści do Chry­stu­sa i odkry­cia bycia dziec­kiem Boga. Jest to czas aby ponow­nie powie­rzyć się Chry­stu­so­wi, powie­dzieć: Wie­rzę, Ufam i Kocham.

Będzie tak­że moż­li­wość odkry­cia ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa, poprzez kon­fe­ren­cje czy spe­cjal­ne nabo­żeń­stwo - róża­niec do Krwi Chry­stu­sa. Krew Chry­stu­sa, któ­ra oczysz­cza nasze wnę­trze, gła­dzi wszel­ki grzech. Czy­ni na na nowo wolnymi.

Wia­ra nie tyl­ko rodzi się ze słu­cha­nia. Będzie tak­że oka­zja podzie­lić się swo­ją wia­rą, doświad­cze­niem miło­ści Boga. Pomo­że nam w tym gru­po­we roz­wa­ża­nie Sło­wa Bożego.

W pro­gra­mie waka­cyj­nych rekolekcji:

 • tema­tyczne konferencje
 • Ado­ra­cja Naj­święt­szego Sakramentu
 • codzien­na Eucharystia
 • moż­li­wość indy­wi­du­al­nej roz­mowy z misjonarzami
 • moż­li­wość przy­stą­pie­nia do sakra­mentu spowiedzi
 • zada­nia ano­ni­mowo pytań w cza­sie tzw. godzi­ny pytań
Zapi­sy na reko­lek­cje przyj­mu­jemy tele­fo­nicz­nie, emailowo
lub poprzez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na reko­lek­cje waka­cyj­ne dla doro­słych.
Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazowiecki
tel.: (22) 722 12 57
e-mail: oza­row [tzw. mał­pa] cpps.pl