Rekolekcje dla dzieci w Ożarowie Maz.

Kiedy:
3 luty 2019@16:00 – 7 luty 2019@11:00
2019-02-03T16:00:00+01:00
2019-02-07T11:00:00+01:00
Gdzie:
Ożarów Maz.
ul. Zamoyskiego 19

3— 07. 02. 2019 r.  – Reko­lek­cje dla dzie­ci w Oża­ro­wie Maz. kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS ;

Bóg naszym Ojcem - Mary­ja naszą Matką
Jezus Chry­stus naszym Zba­wi­cie­lem i naj­lep­szym Przyjacielem”

Serdecznie zapraszamy na:

Reko­lek­cje dla Dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych (2-6 klasy)

Temat prze­wod­ni:

Panie naucz nas modlić się” (Łk 11,1)

Ter­min: 03 - 07 Luty 2019 r.

Miej­sce: Dom Misyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksawerego
Oża­rów Mazowiecki

ul. Zamoy­skie­go 19

Zapi­sy i informacje:
22 722 12 57 (tel. fur­ta) tel. kom. 732 215 576

e – mail: ozarow@cpps.pl

727-576-361 (ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS)

zbigniew@odkupieni.pl

Pro­si­my o zgło­sze­nia do 31 stycznia!

Szcze­gó­ło­wy pro­gram dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej: www.ozarow.pl  Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

Plan szcze­gó­ło­wy:

Reko­lek­cje dzie­ci 03 – 07. Luty. 2019

PANIE NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ ( ŁK 11,1 )

Wita­my ser­decz­nie w pro­gach nasze­go Domu Misyjnego

Nie­dzie­la 3.02.2019 - dzień zjaz­du

16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie po poko­jach, zapo­zna­nie się z pro­gra­mem rekolekcyjnym

17.30 – Msza św na roz­po­czę­cie naszych dni rekolekcyjnych

18.30 – Kola­cja , pomoc przy nakry­wa­niu i wycie­ra­niu naczyń.

20.00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce z nie­spo­dzian­ką (miste­rium , rekre­acja, podział na grupy)

21.00 – Apel Jasno­gór­ski z modli­twą wieczorną,

22.00 – Cisza noc­na, niech Cię sen nasz chwa­li Panie

Ponie­dzia­łek 4.02.2019.

7.30 – Pobudka

8.00 – Poran­na modli­twa w kapli­cy ( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia - Co to jest modli­twa i na czym ona pole­ga.

Miste­rium – Zamkną­łem cię w zło­tej klat­ce lub nowe

Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, nary­so­wać czy napi­sać co było istot­ne i waż­ne dla mnie

12.00 – Msza św z obsa­dą litur­gicz­ną poszcze­gól­nej grupy

13.00 – Obiad pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.30 – Wspól­na zaba­wa w poszcze­gól­nych orga­ni­zo­wa­nych miej­scach, każ­da z grup przy­go­to­wu­je . nazwę dla swo­jej gru­py, oraz jakąś zaba­wę czy pio­sen­kę z pokazywaniem.

16.00 – Przed­sta­wie­nie się grup z wybra­ną przez sie­bie nazwą. Kon­kurs trzy naj­lep­sze grupy !!!

18.00 – Kola­cja pomoc w kuchni

19.30 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa jeśli pogo­da pozwo­li to przy kaplicz­kach na zewnątrz

Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne we wła­snych gru­pach może być też jakiś film

22,00 – Cisza nocna

Wto­rek 5.02.2019.

7.30- Pobud­ka

8.00- Poran­na modli­twa w kapli­cy( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia „Bóg jest naszym Ojcem a my jego dziećmi”

Co zna­czy się modlić szcze­rze i dobrze? Miste­rium - O Leszku

Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, nary­so­wać czy napi­sać co było istot­ne i waż­ne dla mnie

12.00 – Msza św z obsa­dą litur­gicz­ną poszcze­gól­nej gru­py ( Pro­ce­sja darów )

13.00 – Obiad pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.00– Wyj­ście do Oża­row­skie­go Par­ku w swo­ich grupach

lub lepie­nie arcy­dzie­ła ze śnie­gu jeśli będzie

15.00- Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia w plenerze

17.00- Przy­go­to­wa­nie w gru­pach adoracji

18.00 – Kola­cja pomoc w kuchni

Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze spowiedzi

20.00 – Ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez gru­py. Bło­go­sła­wień­stwo Fatim­skie indywidualne

22,00 – Cisza nocna

Śro­da 6.02.2019.

7.30- Pobud­ka

8.00- Poran­na modli­twa w kapli­cy( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia ” Proś­by i wezwa­nia w modli­twie” Ojcze Nasz” Miste­rium .….….….…?

Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, nary­so­wać czy napi­sać co było istot­ne i waż­ne dla mnie

12.00 – Msza św z obsa­dą litur­gicz­ną poszcze­gól­nej grupy

13.00 – Obiad pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.30– Zada­nia w grupach

15.30- Rekre­acja na auli

16.15- Przy­go­to­wa­nie w gru­pach przed­sta­wień tzw. Misteriów

18.00 – Kola­cja pomoc w kuchni

20.00 – Przed­sta­wie­nie miste­rii na auli

Modli­twa wie­czor­na, ( wspól­na na auli )

22,00 – Cisza nocna

Czwar­tek 7.02.2019.

8.00- Pobud­ka

8.30- Uro­czy­sta Msza Świę­ta i nie­spo­dzian­ka dla rodzi­ców, przy­go­to­wa­na przez dzie­ci na któ­re zapra­sza­my rodzi­ców, opiekunów.

9.30- Śnia­da­nie dla dzie­ci / Opie­ku­no­wie - czas przed Naj­święt­szym Sakramentem

10.15- Pako­wa­nie się i sprzą­ta­nie pokoji.

11.00- Poże­gna­nie

Do zoba­cze­nia na Świę­cie Dzie­ci na któ­re już teraz ser­decz­nie zapra­sza­my. Ter­min będzie poda­ny w naj­bliż­szym cza­sie. A wszyst­kim rodzi­com od ser­ca dzię­ku­je­my, za umoż­li­wie­nie udzia­łu swo­im pocie­chom w reko­lek­cjach i ich święcie.

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa Oża­rów Mazowiecki