Swarzewo nad morzem:Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą

Kiedy:
13 listopad 2015@17:00 – 15 listopad 2015@13:00
2015-11-13T17:00:00+00:00
2015-11-15T13:00:00+00:00

Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z Panem Jac­kiem Puli­kow­skim i Jego Żoną Jadwigą 

Ter­min: 13-15.11.2015 r.

 Temat: Dar życia – dziec­ko w rodzinie

Roz­po­czę­cie w pt godz. 18.oo kola­cją i zakoń­cze­nie w niedz. 

godz. 14.00 obiadem

Miej­sce: Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Swarzewie 

ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a

z moż­li­wo­ścią uczest­ni­cze­nia w konferencjach 

           w koście­le parafialnym.

Zachę­ca­my  do uczest­ni­cze­nia w całym  pro­gra­mie reko­lek­cji !  

Uwa­ga!  opie­ka nad dzieć­mi (od 3 lat) zapew­nia­my tyl­ko pod­czas kon­fe­ren­cji. Narze­cze­ni, któ­rzy przy­bę­dą na te reko­lek­cje, na któ­rych prze­wi­dzia­ne jest 8 kon­fe­ren­cji o tema­ty­ce mał­żeń­skiej i współ­cze­snych zagro­że­niach dla rodzi­ny mogą uzy­skać zaświad­cze­nie o kur­sie przedmałżeńskim.

Uwa­ga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów z doświad­czo­ny­mi para­mi mał­żeń­ski­mi z porad­nic­twa rodzinnego !

Zgło­sze­nia: Fur­ta, Tel. 58 6741429 lub ks. Bogu­sław 694451259, e-mail: boguslaw@odkupieni.pl do 08.11.2015 r.

Ofia­ra za udział w reko­lek­cjach: 180,00 zł./osoba doro­sła; 90,00 zł./dzieci od trzech lat

Ofia­ra obej­mu­je: zakwa­te­ro­wa­nie, peł­ne wyży­wie­nie, udział w rekolekcjach

Ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem 120 zł

Ofia­ra bez noc­le­gu i bez wyży­wie­nia 50.00 zł.

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na konto:

Kon­to: Dom Reko­lek­cyj­no For­ma­cyj­ny Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wej­he­ro­wo 33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopi­skiem „ofia­ra na (…)”

Pan Jacek Puli­kow­ski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Rodzin i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich, pro­wa­dzi zaję­cia na Pody­plo­mo­wym Stu­dium Rodzi­ny przy Wydzia­le Teo­lo­gii UAM w Pozna­niu. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki War­to być ojcem, Poznań 2010). 

Jadwi­ga Puli­kow­ska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Die­ce­zjal­ną Dorad­czy­nią Dusz­pa­ster­stwa Rodzin oraz Nauczy­cie­lem Natu­ral­ne­go Planowania …

 Temat: Dar życia – dziec­ko w rodzinie

Pro­gram reko­lek­cji 13-15.11.2015 r.

Pią­tek 13.11.15 r. Przyjazd.

16.00-17.45 Fur­ta, zakwaterowanie

18.00 Kola­cja

-zmy­wa­nie naczyń

19.00 Zawią­za­nie wspól­no­ty w auli

20.00 Eucha­ry­stia-kapli­ca I piętro

21.00 Apel Jasno­gór­ski Kon­fe­ren­cja 1. Jacek Puli­kow­ski -Kościół para­fial­ny Sank­tu­arium. (Dzie­ci w tym cza­sie są z opiekunami)

-po kon­fe­ren­cji zawie­rze­nie rodzin Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi

23.00 Cisza nocna!!

Sobo­ta 14.11.15 r.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

-zmy­wa­nie naczyń

9.00 Kon­fe­ren­cja 2 w auli (Jacek Pulikowski)

-Modli­twa osobista

11.00 Eucha­ry­stia w Sank­tu­arium, po Mszy św. Kon­fe­ren­cja 3 (Jacek Puli­kow­ski)

12.45 Obiad

-zmy­wa­nie naczyń

14.00 Kon­fe­ren­cja 4 

15.30-16.30 Czas dla rodzin i warsz­ta­ty: 1. Porad­nic­two Rodzin­ne (PP. Fran­ci­szek i Maria Sychow­scy, PP. Wal­de­mar i Maria Tla­ga), 2. Kącik dla kobiet-Jak dbać o sie­bie? (Agniesz­ka Kleb­ba), Tatu­sio­wie zaj­mu­ją się dzieć­mi, Panie zostają.

16.30 – Kon­fe­ren­cja 5 w auli (Jacek Puli­kow­ski)

18.30 Kola­cja –zmy­wa­nie naczyń

19.30 Kon­fe­ren­cja 6 w Koście­le para­fial­nym- Sank­tu­arium(Jacek Puli­kow­ski)

21.00 Apel Jasno­gór­ski w Sanktuarium

Prze­rwa (przy­go­to­wa­nie dzie­ci do snu)

21.45 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne w kapli­cy I piętro

22.15 Ado­ra­cja z oka­zją do spo­wie­dzi, bło­go­sła­wień­stwo Fatim­skie rodzin z modli­twą o

uzdro­wie­nie.

24.00 Zakoń­cze­nie Adoracji .

Pod­czas Ado­ra­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, oraz roz­mo­wy z kapłanem.

Pod­czas trwa­nia reko­lek­cji. Moż­li­wość roz­mo­wy z J. Pulikowskim

Nie­dzie­la 15.11.15 r. Zakoń­cze­nie rekolekcji.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na z jutrznią

8.15 Śnia­da­nie

-zmy­wa­nie naczyń

9.00 Kon­fe­ren­cja 7 w auli, czas na pytania(Jacek Pulikowski).

10.30 prze­rwa

11.00 Kon­fe­ren­cja 8 w auli, czas na pyta­nia i wymia­nę doświadczeń(Jacek Pulikowski).

13.00 Msza św. w kapli­cy z bło­go­sła­wień­stwem dzieci

14.00 Obiad

-zmy­wa­nie naczyń przez chętnych

15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia – dla chętnych

Zakoń­cze­nie rekolekcji !

AMDG !