Rekolekcje dla młodzieży

Kiedy:
3 grudzień 2021@17:30 – 5 grudzień 2021@14:00
2021-12-03T17:30:00+01:00
2021-12-05T14:00:00+01:00
Gdzie:
Zamoyskiego 19
Ożarów Mazowiecki
Koszty:
160 zł.
Kontakt:
br. Jan CPPS
506874819

Zapra­szam na

Adwen­to­we reko­lek­cje dla Młodzieży

Dom Misyj­ny w Oża­ro­wie Mazowieckim

3 - 5 grud­nia 2021 r.

Nie bój się, wypłyń na głębię”

Pią­tek 3.12.2021 r. DZIEŃ PRZYJAZDU

16.00 Zakwa­te­ro­wa­nie

17.30 Msza Święta

18.30 Kola­cja

20.00 Kon­fe­ren­cja wpro­wa­dza­ją­ca, film

23.00 Cisza nocna

Sobo­ta 4.12.2021 r. DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI

07.30 Pobud­ka

08.00 Jutrz­nia z komentarzem

08.30 Śnia­da­nie

10.00 Warsz­ta­ty

13.00 Obiad

14.30 Kon­fe­ren­cja

16.00 Msza Świę­ta Odpu­sto­wa ku czci Św. Fran­cisz­ka Ksawerego

17.30 Kola­cja

19.00 Roz­wa­ża­nie Pisma Świętego

20.30 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez uczestników

21.30 Bło­go­sła­wień­stwo indy­wi­du­al­ne Naj­święt­szym Sakra­men­tem i Apel Jasnogórski

23.00 Cisza nocna

Nie­dzie­la 05.12.2021 r. DZIEŃ PASCHY

07.30 Pobud­ka

08.00 Msza Święta

09.00 Śnia­da­nie

10.30 Kon­fe­ren­cja

11.30 Ducho­we ognisko

13.00 Obiad

Zakoń­cze­nie

Ofia­ra dla uczest­ni­ków: 160 zł (gdy­by dla kogoś było to zbyt dużo, pro­szę o kontakt)

Zapra­szam tak­że na kolej­ne reko­lek­cje mło­dzie­żo­we w Oża­ro­wie w cza­sie ferii zimo­wych od 7 do 10 lute­go 2022 r. (ponie­dzia­łek wie­czór do czwart­ko­we­go południa)

Br. Jan CPPS