Rekolekcje dla młodzieży

Kiedy:
30 kwiecień 2022@17:30 – 3 maj 2022@14:00
2022-04-30T17:30:00+02:00
2022-05-03T14:00:00+02:00
Gdzie:
Zamoyskiego 19
Ożarów Mazowiecki
Koszty:
240 zł/ dla rodzeństwa po 190 zł za osobę
Kontakt:
br. Jan Stankowski CPPS, ks. Zbigniew Lesiczka CPPS
506874819; 727576361

Reko­lek­cje dla młodzieży

ze św. Marią De Mattias

30.0403.05.2022 r.

Oża­rów Mazowiecki

Sobo­ta 30.04.2022 r.

15.30 – Zakwa­te­ro­wa­nie po pokojach

17.00 – Msza Święta

18.00 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.00 – Kon­fe­ren­cja wstęp­na – s. Tatia­na ASC

21.00 – Dro­ga Światła

Nie­dzie­la 01.05.2022 r.

07.00 – Pobudka 

07.30 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.00 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Kon­fe­ren­cja - s. Tatia­na ASC

Czas na oso­bi­stą refleksję 

12.00 – Msza Święta

13.00 – Obiad pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

15.00 – Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

15.15 – Wspól­na rekre­acja, przy­go­to­wa­nie Roz­wa­żań do Dro­gi Krwi Chry­stu­sa i Adoracji

18.00 – Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, wpro­wa­dze­nie reli­kwii św. Marii De Mattias

19.00 – Kola­cja – grill pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

21.00 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu / moż­li­wość spo­wie­dzi i modli­twy wsta­wien­ni­czej. Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem; Apel Jasnogórski

Ponie­dzia­łek 02.05.2022 r.

07.00 – Pobudka 

07.30 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.00 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Kon­fe­ren­cja - s. Tatia­na ASC

Czas na oso­bi­stą refleksję 

12.00 – Msza Święta

13.00 – Obiad pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

15.00 – Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

15.15 – Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w grupach

16.00 – Przy­go­to­wa­nie ducho­we­go daru - „ Misteria”

18.00 – Modli­twa wieczorna

18.30 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.30 – Poda­ro­wa­nie sobie przy­go­to­wa­ne­go daru ducho­we­go - Misteria 

Wto­rek 03.05.2022 r.

07.30 – Pobudka

08.00 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.30 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Kon­fe­ren­cja - s. Tatia­na ASC

Wymia­na doświadczeń/godzina pytań

12.30 – Msza Święta

13.30 – Obiad poże­gnal­ny pomoc przy zmywaniu

Zakoń­cze­nie