Rekolekcje weekendowe - Wiara w moc Krwi Chrystusa w procesie pojednania

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
31 styczeń 2014@17:00 – 2 luty 2014@08:00
2014-01-31T17:00:00+00:00
2014-02-02T08:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
100 zł
Kontakt:
(22) 722 12 57

Ter­min: 31 stycz­nia - 2 lute­go 2014 r.
Temat: Wia­ra w moc Krwi Chry­stu­sa w pro­ce­sie pojednania
Pro­wa­dzą­cy: ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS, ks. Hen­ryk Czu­bat CPPS
Koszt: 100 zł
Miej­sce: Zamoy­skie­go 19, Oża­rów Mazo­wiec­ki, koło Warszawy
Infor­ma­cje i zapi­sy: (22) 722 12 57

Roz­po­czę­cie w pią­tek o 18.00. Zakoń­cze­nie w nie­dzie­le o 9.00.

Pod­czas naszych reko­lek­cji week­en­do­wych „Wia­ra w moc Krwi Chry­stu­sa w pro­ce­sie pojed­na­nia” pra­gnie­my słu­chać, Sło­wa Boże­go, nawią­zać rela­cje z Nim oraz szu­kać prze­strze­ni, w któ­rych w naszym życiu bra­ku­je pojed­na­nia, by moc krwi Chry­stu­sa nas obmy­ła. Krew Chry­stu­sa to miłość, któ­rą Bóg ofia­ro­wu­je, wisząc na krzy­żu. Mówi tam przez otwar­te rany, przez otwar­te Ser­ce - dając ostat­nią kro­plę Krwi. Na ten obraz trze­ba zare­ago­wać. Nie moż­na zosta­wić Boga bez odpo­wie­dzi. Chce­my dać odpo­wiedź całym swo­im życiem, ale tak­że swo­je sło­wo, w modlitwie.

Kar­dy­nał Ravas­si napi­sał kie­dyś komen­tu­jąc Księ­gę Rodza­ju: „Bóg, któ­ry stwo­rzył czło­wie­ka był jak garn­carz, bru­dzą­cy sobie ręce w gli­nie. Two­rzy czło­wie­ka na swój obraz. Ten czło­wiek jest dobry pełen życia. Ale popeł­nia grzech, któ­ry znie­wa­la czło­wie­ka. Bóg, by go pojed­nać z Sobą, po raz dru­gi na krzy­żu wycią­ga swo­je ręce i bru­dzi je naszy­mi grze­cha­mi a nas obmy­wa swo­ją krwią”.

Czas reko­lek­cji będzie dla nas swo­istym wyzwa­niem do sta­wia­nia pytań, roz­mów z kie­row­ni­ka­mi duchow­ny­mi, wzro­stu w wie­rze, a przede wszyst­kim doświad­cze­niem obra­zu Boga peł­ne­go miłości.