Rekolekcje weekendowe - Mój święty bunt

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
18 październik 2013@16:00 – 20 październik 2013@07:00
2013-10-18T16:00:00+00:00
2013-10-20T07:00:00+00:00
Gdzie:
Dom rekolekcyjny św. Francziszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Kontakt:
ks. Henryk Czubat CPPS
(22) 722 12 57

Temat: Mój „świę­ty bunt” w świe­tle wia­ry i pojednania.
Pro­wa­dzą: ks. Hen­ryk Czu­bat CPPSks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS

Roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18.00 Mszą św.
Zakoń­cze­nie w Nie­dzie­le po Mszy św. i śniadaniu.
Zapra­sza­my jako prze­dłu­że­nie reko­lek­cji na udział w odpu­ście św. Kaspra w Niedzielę.

Prze­moc nigdy nie usta­je, gdy odpo­wie­dzią na nią też jest prze­moc. Usta­je tyl­ko w wyni­ku zanie­cha­nia jej uży­cia. Czy­ta­jąc nasz temat for­ma­cyj­ny, może rodzić się w nas pew­ne zanie­po­ko­je­nie, czym może być taki „świę­ty bunt”? Bo koja­rzyć, koja­rzy się wła­śnie z natar­czy­wo­ścią lub nawet sto­so­wa­niem prze­mo­cy. Tym­cza­sem w świe­tle wia­ry i pojed­na­nia wła­śnie ów „świę­ty bunt” może stać się moto­rem do istot­nych zmian tak wewnętrz­nych – oso­bi­stych jak i zewnętrz­nych – w rela­cji czło­wie­ka do: do Boga, do ludzi, do świata …

Temat jest swo­istą pro­wo­ka­cją do myśle­nia do wnik­nię­cia pamię­cią do naszych ran, bólu, któ­ry w nas jest. Roz­wa­ża­nie ich w świe­tle wia­ry będzie nas pro­wa­dzi­ło do pogłę­bio­nej rela­cji z Bogiem i czło­wie­kiem, jak rów­nież dro­gą uzdra­wia­nia, pojed­na­nia, wol­no­ści i jedności.