Rekolekcje wielkopostne dla grupy pielgrzymkowej „Jajecznica”

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
14 marzec 2014@17:00 – 16 marzec 2014@08:00
2014-03-14T17:00:00+00:00
2014-03-16T08:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Kontakt:
Ks. Mariusz Szykuła CPPS

Szczęść Boże!

Dro­gi piel­grzy­mie z gru­py żół­to-bia­ło-żół­tej, roz­po­czął się okres Wiel­kie­go Postu. Czas, w któ­rym poprzez zewnętrz­ne ćwi­cze­nia: post, modli­twę, jał­muż­nę, pra­gnie­my upra­szać u Boga łaskę nawró­ce­nia (prze­mia­ny nasze­go myśle­nia) dla nas. Chcę aby­śmy ten czas nawró­ce­nia prze­ży­li pod­czas reko­lek­cji wiel­ko­post­nych w Oża­ro­wie Mazowieckim.

Już w naj­bliż­szy pią­tek o godzi­nie 18.00 roz­pocz­nie­my reko­lek­cje zamknię­te. Zapra­szam Cię dro­gi bra­cie i sio­stro na reko­lek­cje. Życzę wie­lu łask w przy­go­to­wa­niach do świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go oraz wytrwa­nia w dobrym każ­de­mu z nas.

Ks. Mariusz CPPS