Rekolekcje zimowe dla młodzieży


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
4 luty 2013@16:00 – 8 luty 2013@14:00
2013-02-04T16:00:00+01:00
2013-02-08T14:00:00+01:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
220 zł lub (270 zł w tym spotkanie KDM)
Kontakt:
Ks. Łukasz Tarnowski CPPS
787639704

 

Zasta­na­wiasz się nad sen­sem swo­je­go życia?

Rekolekcje młodzieżowe - zima 2013 - plakat

Reko­lek­cje mło­dzie­żo­we - zima 2013 - plakat

Nie wiesz co masz w życiu robić?
Zasta­na­wiasz się dla­cze­go nie jesteś szczęśliwy?

Nie gwa­ran­tu­je­my odna­le­zie­nia odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia, ale zapew­nia­my, że będzie­my poszu­ki­wa­li  odpo­wie­dzi, bo jak mówi Biblia: „kto pro­si, otrzy­mu­je; kto szu­ka, znaj­du­je; a koła­czą­ce­mu zosta­nie otworzone”.

Na poszu­ki­wa­nia zapra­sza­my mło­dzież gim­na­zjal­ną i ponad­gim­na­zjal­ną do Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go w ter­mi­nie 4 - 10 lute­go. W tym cza­sie cze­ka na uczest­ni­ków dużo wra­żeń.
Od ponie­dział­ku do piąt­ku zapla­no­wa­ne są reko­lek­cje, a ich temat to: „Miło­ści trze­ba się uczyć”.

Oprócz cza­su na spo­tka­nie z Bogiem (Msza Świę­ta, poran­na modli­twa na roz­po­czę­cie dnia, krót­ka kon­fe­ren­cja, pra­ca indy­wi­du­al­na i w gru­pach), w cza­sie reko­lek­cji zapla­no­wa­ny jest wyjazd do War­sza­wy, kulig (jeże­li pogo­da pozwo­li), ogni­sko, warsz­ta­ty pla­stycz­ne, kuli­nar­ne, spor­to­we, i wie­le innych atrak­cji. Zapew­nia­my odpo­wie­dzial­ną kadrę prowadzącą.

Nato­miast od piąt­ku (od 8 lute­go do 10 lute­go 2013) zaczy­na­my w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym spo­tka­nie dla uczest­ni­ków tego­rocz­nych Kaspe­riań­skich Dni Spotkanie sympatyków Kasperiańskich Dni MłodychMło­dych i tych, któ­rzy chcie­li­by się na nie wybrać w przy­szło­ści. Spo­tka­nie to będzie pro­wa­dził ks. Damian Siwic­ki orga­ni­za­tor KDM.

Kosz­ty:

Wariant I - tyl­ko reko­lek­cje (4-8.02.2013  r.): 220 zł

Wariant II - reko­lek­cje + spo­tka­nie dla uczest­ni­ków i sym­pa­ty­ków KDM (4-10.02.2013 r.): 220 zł + 50 zł

Zapi­sy:

Zapi­sy u ks. Łuka­sza Tar­now­skiego CPPS pod nr. tel. 787 639 704 lub lukasz@odkupieni.pl

Rodzi­ców pro­szę o wypeł­nie­nie kar­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej i przy­wie­zie­nie jej w dniu przy­jazdu dziec­ka. Pobierz kar­tę kwa­li­fi­ka­cyjną (PDF) (for­mat Word)