Sku­pie­nie Grupy piel­grzym­ko­wej żółto-biało-żółtej


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
7 grudzień 2012@18:00 – 9 grudzień 2012@10:00
2012-12-07T18:00:00+01:00
2012-12-09T10:00:00+01:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Kontakt:
(22) 722-12-57

Wia­ra rodzi się ze słu­cha­nia”, Rz 10

W dniach sku­pie­nia adwen­to­we­go chce­my przyj­rzeć się podró­ży ducho­wej jaką do tej pory odby­li­śmy, by zoba­czyć co dzie­je się w naszym ser­cu w sta­nie ducha, jakim się znaj­du­je­my. Potrze­bu­je­my codzien­nie prze­strze­ni, aby pood­dy­chać ciszą i nasta­wić ser­ce na słu­cha­nie Sło­wa Bożego.

Czas sku­pie­nia jest cza­sem bez­po­śred­nie­go przy­go­to­wa­nia do świąt Boże­go Naro­dze­nia a trwa­ją­cy rok wia­ry mam nadzie­ję, że sta­nie się oka­zją, aby w kli­ma­cie mil­cze­nia i wspól­no­ty piel­grzym­ko­wej zapy­tać o kon­dy­cję wła­snej wia­ry i zaczerp­nąć ze Sło­wa natchnie­nie do jej ożywienia.

Będzie się to doko­ny­wa­ło przez wyci­sze­nie, wspól­ne doświad­cze­nie wia­ry i budo­wa­nie wza­jem­nych rela­cji opar­tych na jed­no­ści, wza­jem­nym zro­zu­mie­niu i miłości.

Sku­pie­nie odbę­dzie się w dn.: 7-9.12.2012 r. w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy ul. Zamoy­skie­go 19. Sku­pie­nie roz­pocz­nie­my o godz. 18.00 Mszą świę­tą a zakoń­czy­my obia­dem w niedzielę.

Ser­decz­nie zapraszam
x. Mariusz
wasz przewodnik