Skupienie dla młodzieży

Kiedy:
21 październik 2022@17:00 – 23 październik 2022@13:00
2022-10-21T17:00:00+02:00
2022-10-23T13:00:00+02:00
Gdzie:
Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Koszty:
150 zł
Kontakt:
br. Jan CPPS
506 874 819

Każ­dy czło­wiek ma być świę­ty. Świę­ty w głę­bi uczuć, świę­ty w wypo­wia­da­niu słów, świę­ty w reali­za­cji działań.” 

(Św. Kasper del Bufalo)

Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież na sku­pie­nie ze św. Kasprem del Bufa­lo, któ­re zakoń­czy­my uro­czy­stą Mszą Odpu­sto­wą ku czci nasze­go zało­ży­cie­la. W programie

Sku­pie­nie roz­pocz­nie­my wie­czo­rem w pią­tek, 21 paź­dzier­ni­ka, za zakoń­czy­my w nie­dzie­lę, 23 paź­dzier­ni­ka ok. godz. 13.00.

Koszt uczest­nic­twa: 150 zł/osoba.

Jeśli ktoś chciał­by uczest­ni­czyć, a prze­szko­dą będą finan­se, pro­si­my o zgło­sze­nie się wcze­śniej do orga­ni­za­to­rów - naj­waż­niej­sze, byś był.

Zapi­sy i szcze­gó­ły: br. Jan Stan­kow­ski CPPS, tel. 506 874 819; recep­cja Domu: (22) 722 12 57; 723 215 576

E-mail: piotr.stankowski.ruda@gmail.com;cpps.ozarow.mlodziez@gmail.com

Do zoba­cze­nia w październiku!