Skupienie dla wkc


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137

Zapra­sza­my wszyst­kich na sku­pie­nie w Nowym Roku. Tak jak zawsze jest ono pro­wa­dzo­ne w duchu wspól­no­to­wym. W pro­gra­mie kon­fe­ren­cje, ado­ra­cja, codzien­na Msza św., roz­wa­ża­nie Pisma św.

W tym samym cza­sie jest rów­nież prze­wi­dzia­ne sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów WKC p. t. „Modli­twa do Krwi Chrystusa”.

Ser­decz­nie zapraszamy!