Skupienie WKC

Kiedy:
3 październik 2021 całodniowy
2021-10-03T00:00:00+02:00
2021-10-04T00:00:00+02:00
Koszty:
150 zł
Kontakt:
Ks. Sebastian Pięta CPPS

Dni Skupienia Wspólnoty Krwi Chrystusa

22 - 24.10.2021 r., Ożarów Mazowiecki

Temat: Słowo Boże oświeca

Plan Sku­pie­nia:

Pią­tek, 22.10.2021 r.

18.00 Msza Świę­ta

Kola­cja

20.15 Kon­fe­ren­cja wstępna

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (Róża­niec)

21.30 Bło­go­sła­wień­stwo i Apel Jasno­gór­ski (cisza noc­na)

Sobo­ta, 23.10.2021 r.

08.00 Modli­twa poranna

08.20 Śnia­da­nie

10.00 Kon­fe­ren­cja

11.15 Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w grupach

12.15 Msza Świę­ta

13.15 Obiad

16.00 Dro­ga Krwi Chrystusa

Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią św. Kaspra

18.00 Kola­cja

19.30 Wymia­na doświad­czeń w grupach

20.30 Ado­ra­cja (Róża­niec)

22.00 Bło­go­sła­wień­stwo i Apel Jasno­gór­ski (cisza nocna)

Nie­dzie­la, 24.10.2021 r.

08.00 Msza Świę­ta

09.00 Śnia­da­nie

W chwi­lach wol­nych moż­li­wość spo­wie­dzi - rozmowy