Spływ kajakowy


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kiedy:
9 lipiec 2012 – 14 lipiec 2012 całodniowy
2012-07-09T00:00:00+02:00
2012-07-15T00:00:00+02:00
Gdzie:
Rzeka Wkra
Koszty:
300 zł
Kontakt:
ks. Mariusz Szykuła CPPS

Zapra­sza­my na kaja­ki wszyst­kich mło­dych duchem, zarów­no dziew­czy­ny jak i chłopaków

uczą­cych się w szko­le śred­niej, stu­diu­ją­cych, pra­cu­ją­cych i mło­de małżeństwa!

Już nie­ba­wem upra­gnio­ne waka­cje. Dwa do trzech mie­się­cy, w cza­sie któ­rych war­to, cho­dząc do szko­ły śred­niej czy na stu­dia, dobrze wypo­cząć. Oto nasza pro­po­zy­cja: KAJAKI !

czasami bywają różne niespodzianki na rzece

cza­sa­mi bywa­ją róż­ne nie­spo­dzian­ki na rzece

To już pią­ta odsło­na corocz­nych lip­co­wych kaja­ków orga­ni­zo­wa­nych przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa z Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go. W tym roku w dniach 9 - 14 lip­ca pla­nu­je­my wypra­wę na rze­kę Wkrę. Star­tu­je­my z Działdowa.

Jeśli chcesz prze­żyć umiar­ko­wa­ny survi­val po pół­dzi­kich wodach Wkry, pośród natu­ral­nej, nie­tknię­tej inge­ren­cją ludz­ką przy­ro­dy lub pól i łąk, pod mosta­mi i kład­ka­mi, a nade wszyst­ko pomię­dzy natu­ral­ny­mi prze­szko­da­mi na szla­ku oraz ory­gi­nal­ny­mi prze­pław­ka­mi, to naj­lep­sze dla Cie­bie miej­sce na czyn­ny wypoczynek!

Nocu­je­my we wła­snych namio­tach na pola­nach przy rze­ce. Wspól­nie orga­ni­zu­je­my posił­ki i wie­czor­ne posia­dów­ki z pio­sen­ką, poga­du­cha­mi przy ogni­sku, ske­cza­mi i zaba­wa­mi, a cza­sem i susze­niem rze­czy po wywrotkach 🙂

Pły­ną z nami księ­ża, zatem codzien­nie ist­nie­je moż­li­wość uczest­ni­cze­nia we Mszy Świę­tej, włą­cze­nia się w odma­wia­nie Litur­gii Godzin, cza­sem roz­mo­wy ducho­wej, a wszyst­ko to w ple­ne­rze! Świet­na spra­wa, zwłasz­cza dla mło­dych, poszu­ku­ją­cych dobre­go towa­rzy­stwa, relak­su, ale i głę­bi prze­żyć mło­dych ludzi 🙂

Nasze­go bez­pie­czeń­stwa strze­gą bez­piecz­ne kaja­ki, kapo­ki, a nade wszyst­ko ratow­nik w oso­bie jed­ne­go z księ­ży. Pły­wa­my po dwie oso­by w kaja­ku dobie­ra­ne wg moż­li­wo­ści fizycz­nych (moc­niej­szy ze słab­szym) tak, aby dobrze się w tym gro­nie czuć. W eki­pie jest zawsze kil­ka osób peł­no­let­nich, zapew­nia­ją­ca opie­kę tym, któ­rzy jesz­cze nie ukoń­czy­li 18 lat.

Pod­sta­wo­we wypo­sa­że­nie, któ­re posia­da każ­dy uczest­nik to zapa­ko­wa­ne w osob­ne folio­we tor­by: namiot, śpi­wór, kari­ma­ta, sztor­miak, spodnie nie­prze­ma­kal­ne lub co naj­mniej para krót­kich, koszul­ki na zmia­nę, zmia­ny bie­li­zny, polar, cie­płe spodnie i skar­pe­ty na wie­czór, buty, coś do spa­nia, pod­sta­wo­we kosme­ty­ki, chu­s­tecz­ki, papier toa­le­to­wy, chu­s­tecz­ki wil­got­ne, zapał­ki, latar­ka, scy­zo­ryk, menażka/ kubek meta­lo­wy lub pla­sti­ko­wy, sztuć­ce, wszyst­ko zapa­ko­wa­ne w ple­cak i szczel­ny worek żeglar­ski lub gru­by worek pla­sti­ko­wy zakle­ja­ny taśmą. Na zakup jedze­nia i picia skła­da­my się we wpisowym.

  • Koszt cało­ści spły­wu (6 dni) to 300 zł od oso­by: ubez­pie­cze­nie, wypo­ży­cze­nie i prze­wóz kaja­ka, peł­ne wyży­wie­nie (jedze­nie i picie oraz butle gazo­we i przy­bo­ry kuch­ni), aptecz­ka oraz awa­ryj­ny worek pla­sti­ko­wy na bagaż.

  • Zalicz­ka rezer­wu­ją­ca miej­sce w kaja­ku: 100zł (bez zwro­tu przy wyco­fa­niu po 3 lipca)

  • Zapi­sy: ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS, tel. 797-002-334