Spotkanie młodych (PSM) w Swarzewie

Kiedy:
30 maj 2014@18:00 – 1 czerwiec 2014@10:00
2014-05-30T18:00:00+02:00
2014-06-01T10:00:00+02:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny pw. św. Józefa
Księdza Pronobisa 6
84-100 Swarzewo
Polska
Koszty:
50
Kontakt:
ks. Damian Siwicki CPPS

Week­end nad morzem, roz­mo­wy z cie­ka­wy­mi ludź­mi, wspól­na modli­twa… Brzmi zachęcająco? 🙂
Zapra­sza­my Cię już dziś do Swa­rze­wa! W dniach 30 maja – 1 czerw­ca odbę­dzie się ostat­nie spo­tka­nie mło­dych z cyklu „Ludzie Boga” (na tydzień przed spo­tka­niem mło­dych w Led­ni­cy). Tym razem dowie­my się, kim był Słu­ga Boży Gio­van­ni Mer­li­ni i dla­cze­go war­to się z nim zaprzyjaźnić.
W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi spo­tka­nia w gru­pach, kon­fe­ren­cje, wspól­ne spa­ce­ry po pla­ży, modli­twa i inte­gra­cja:) Zapra­sza­my już teraz! Nie cze­kaj na waka­cyj­ne spo­tka­nie mło­dych w sierpniu.

Koszt udzia­łu: 50zł
Pro­si­my o zabra­nie ze sobą śpiwora.

Miej­sce spotkania:
Dom Reko­lek­cyj­ny p.w. św. Józefa
tel.: +48 (58) 674 14 29
ul. ks. Pro­no­bi­sa 6A
Swarzewo
84-100 Puck

Rejestracja na spotkanie młodych poprzez internetowy formularz

Oso­by poni­żej 18 roku życia wypeł­nia­ją dodat­ko­wo nastę­pu­ją­cą zgo­dę od rodzi­ców i wypeł­nio­ną zabie­ra­ją ze sobą na spo­tka­nie. Pobierz zgo­dę rodzi­ców w pdf.