Spotkanie pokasperiańskie w Ożarowie Mazowieckim

Kiedy:
21 luty 2014@16:00 – 23 luty 2014@13:00
2014-02-21T16:00:00+01:00
2014-02-23T13:00:00+01:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
50 zł
Kontakt:
ks. Łukasz Tarnowski CPPS
889-376-662

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich uczest­ni­ków tego­rocz­nych Kaspe­riań­skich Dni Mło­dych, oso­by któ­re chcia­ły­by dowie­dzieć się o KDM oraz tych, któ­rzy chcą „pysz­nie” spę­dzić czas, na week­en­do­we spo­tka­nie do nasze­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Oża­ro­wie. Dla wszyst­kich, któ­rzy odwa­żą się uczest­ni­czyć w spo­tka­niu przy­go­to­wa­li­śmy nie­zwy­kle cie­ka­wy pro­gram. Czło­wiek, żeby sie dobrze roz­wi­jał potrze­bu­je wzmac­niać cia­ło (tań­ce, śpiew, jeśli pozwo­li pogo­da kulig…) i ducha (wspól­na modli­twa, ado­ra­cja, Msza Świę­ta), dla­te­go wycho­dząc naprze­ciw tym potrze­bom zatrosz­czy­my się o obie sfe­ry. War­tym pod­kre­śle­nia jest gość spe­cjal­ny – sio­stra Anna Miko­ła­je­wicz ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa, któ­ra w nie­ba­nal­ny spo­sób przy­bli­ży nam oso­bę św. Marii de Mattias.
Zapra­sza­my. Gwa­ran­tu­je­my, że nie będzie to czas stracony.

Zgło­sze­nia pod tel. 889-376-662 lub e-mail: lukasz@odkupieni.pl
Koszt poby­tu to 50 zł.
Pro­si­my o przy­wie­zie­nie swo­ich śpi­wo­rów i Pisma Świętego.

Miej­sce:
Dom Reko­lek­cyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksawerego
ul. Zamoy­skie­go 19
05-850 Oża­rów Mazowiecki