Spotkanie popielgrzymkowe grupy żółto-biało-żółtej


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
8 marzec 2013@18:00 – 10 marzec 2013@10:00
2013-03-08T18:00:00+01:00
2013-03-10T10:00:00+01:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Kontakt:
797002334
Spotkanie popielgrzymkowe grupy żółto-biało-żółtej @ Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | Polska

BKJ!

Pra­gnę zapro­sić Cie­bie, dro­gi, Piel­grzy­mie na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne Jajecz­ni­cy, któ­re w tym roku popro­wa­dzi dla nas ks. Łukasz Tarnowski.

Zaczy­na­my już w pią­tek 8 mar­ca o godz. 18.00 i mamy nadzie­ję wytrwać w sku­pie­niu przed samym Bogiem, ale i wza­jem­nym fan­ta­stycz­nym, bo piel­grzym­ko­wym, towa­rzy­stwie do ok. 11.00 w niedzielę.

Nasz pro­gram w ogól­nym zary­sie przed­sta­wia się następująco:

PIĄTEK
Powi­ta­nie i roz­lo­ko­wa­nie w poko­jach, Msza Świę­ta, Kola­cja, Kon­fe­ren­cja,
Dro­ga Krzyżowa

 
SOBOTA
Medy­ta­cja, Śnia­da­nie, Kon­fe­ren­cja, Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, Msza Świę­ta, Obiad, Warsz­ta­ty, Nie­szpo­ry, Kola­cja, Ado­ra­cja Krzyża

 
NIEDZIELA
Msza Świę­ta, Śnia­da­nie, Kon­fe­ren­cja i wymia­na doświadczeń

Jak na reko­lek­cje przy­sta­ło,jest moż­li­wość wyci­sze­nia, spo­wie­dzi. Ale tak­że noc­leg, posił­ki, kawa­łek tere­nu na spa­ce­ry, miej­sca na roz­mo­wy (te ducho­we i piel­grzym­ko­we z księż­mi, jak też w gro­nie świeckich).

Zapra­szam wszystkich 🙂

Z ser­ca bło­go­sła­wię Ps. pozdra­wiam i zapraszam,
Wasz x Mario

Ps. Pro­szę o potwier­dze­nie swo­je­go uczest­nic­twa ema­ilem lub na tele­fon: 797002334