Wakacyjne rekolekcje dla młodzieży

Kiedy:
6 lipiec 2022@17:30 – 10 lipiec 2022@14:00
2022-07-06T17:30:00+02:00
2022-07-10T14:00:00+02:00
Gdzie:
Zamoyskiego 19
Ożarów Mazowiecki
Koszty:
350 zł/osoba (rodzeństwo: 300 zł/osoba)
Kontakt:
ks. Zbigniew Lesiczka CPPS, br. Jan Stankowski CPPS
727576361; 506874819

Będziesz miło­wał Pana Boga swe­go całym swo­im ser­cem, całą swo­ją duszą i całym swo­im umy­słem. To jest naj­więk­sze i pierw­sze przy­ka­za­nie. Dru­gie podob­ne jest do nie­go: Będziesz miło­wał swe­go bliź­nie­go jak sie­bie samego.” 

(Mt 22,37-39)

Śro­da 06.07.2022 r. DZIEŃ PRZYJAZDU

16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie po pokojach

17.30 – Msza Święta

18.30 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.00 – Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne w auli

Film

Czwar­tek 07.07.2022 r. SPOTKAĆ BOGA

07.30 – Pobudka 

08.00 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.30 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Kon­fe­ren­cja – Kim jest Bóg?

Czas na oso­bi­stą refleksję 

12.00 – Msza Święta

13.00 – Obiad pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

15.00 – Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

15.15 – Wspól­na rekre­acja, przy­go­to­wa­nie Roz­wa­żań do Dro­gi Krwi Chry­stu­sa i Adoracji

18.00 – Dróż­ki Krwi Chrystusa

19.00 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu / moż­li­wość spo­wie­dzi i modli­twy wsta­wien­ni­czej. Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem; Apel Jasnogórski

Pią­tek 08.07.2022 r. SPOTKAĆ SIEBIE

07.30 – Pobudka 

08.00 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.30 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Kon­fe­ren­cja – Kim jestem?

Czas na oso­bi­stą refleksję 

12.00 – Msza Święta

13.00 – Obiad pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.20 – Wyjazd do Niepokalanowa

18.30 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.00 – Nabo­żeń­stwo pokut­ne – wspól­ny rachu­nek sumie­nia, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do Spowiedzi

Sobo­ta 09.07.2022 r. SPOTKAĆ CIEBIE

07.30 – Pobudka 

08.00 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.30 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

09.30 – Kon­fe­ren­cja – Kim jest bliźni?

Czas na oso­bi­stą refleksję 

12.00 – Msza Święta

13.00 – Obiad pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

15.00 – Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

15.15 – Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w grupach

16.30 – Przy­go­to­wa­nie „Miste­rium”

18.30 – Kola­cja – grill pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.30 – Poda­ro­wa­nie sobie przy­go­to­wa­ne­go daru ducho­we­go - Misteria

Nie­dzie­la 10.07.2022 r. DZIEŃ PAŃSKI

07.30 – Pobudka

08.00 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.30 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Wymia­na doświadczeń/godzina pytań

12.00 – Msza Święta

13.00 – Obiad poże­gnal­ny pomoc przy zmywaniu

Zakończenie/Przy­go­to­wa­nia do świę­ta dzieci