Żyć duchowością Krwi Chrystusa” – rekolekcje wielkopostne 2017

Kiedy:
10 marzec 2017@18:00 – 12 marzec 2017@13:00
2017-03-10T18:00:00+01:00
2017-03-12T13:00:00+01:00
Koszty:
110 zł
Kontakt:
Dom św. Wawrzyńca w Częstochowie
34 362 08 00
„Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa”
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE WEEKENDOWE 10-12.03.2017
(w poprzed­nim wpi­sie, w poda­nym ter­mi­nie była poda­na błęd­na infor­ma­cja co do tema­tu reko­lek­cji. Było napi­sa­ne że jest to Kurs Ducho­wo­ści „Dotyk Krwi” – prze­pra­sza­my za pomyłkę)
Jak doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chry­stu­sa, odkryć jej war­tość w sobie, swo­im życiu i pozwo­lić jej się dotknąć? Jak otwo­rzyć swo­je ser­ce na jej oczysz­cza­ją­cą i pojed­naw­czą moc i mieć w niej swój udział?
Jeśli masz pra­gnie­nie, aby prze­żyć doświad­cze­nie mocy i dzia­ła­nia Boga, któ­ry daje życie przez swo­ją Naj­droż­szą Krew zapra­sza­my Cię na wiel­ko­post­ne reko­lek­cje week­en­do­we „Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa”.
Przez kon­fe­ren­cje, świa­dec­twa, pra­cę w gru­pach i wspól­ne prze­ży­wa­nie Eucha­ry­stii będzie­my mogli na nowo odno­wić w nas cha­ry­zmat, któ­ry otrzy­ma­li­śmy jako człon­ko­wie wiel­kiej Rodzi­ny Krwi Chrystusa.
Nie musisz jed­nak nale­żeć do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa czy Sto­wa­rzy­sze­nia, aby móc wziąć udział w rekolekcjach.
Reko­lek­cje prze­zna­czo­ne są dla wszyst­kich, któ­rzy chcą się pod­dać oży­wia­ją­cej mocy Krwi Chry­stu­sa, aby żyć obficiej.
  • Reko­lek­cje zaczy­na­my w pią­tek 10 mar­ca 2017 roku, w pięk­nej sce­ne­rii Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Domu św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie, o godzi­nie 18.00. Koń­czy­my w nie­dzie­lę 12 mar­ca obia­dem o godzi­nie 13.00. War­to zabrać ze sobą Pismo Świę­te oraz notatnik.
  • Koszt udzia­łu: 110 zł.
  • Zgło­sze­nia do 3 mar­ca pod nr tel. 34 362 08 00 i na adres e-mailo­wy sw.wawrzyniec@cpps.pl .