ZAPROSZENIE DLA MŁODYCH MĘŻCZYZN


Koro­na Gór
W każ­dą dru­gą sobo­tę mie­sią­ca wyru­sza­my z Czę­sto­cho­wy, aby wejść na jeden ze szczy­tów nale­żą­cych do Koro­ny Gór Pol­ski. W dro­dze będzie­my mie­li oka­zję do roz­mów, modli­twy i roze­zna­wa­nia swo­ich małych i więk­szych wybo­rów. Ist­nie­je moż­li­wość wcze­śniej­sze­go przy­jaz­du do Czę­sto­cho­wy w pią­tek i zosta­nia do nie­dzie­li. W tym cza­sie pro­po­nu­je­my mini reko­lek­cje, a w nie­dzie­lę tak­że udział w wolon­ta­ria­cie na rzecz bez­dom­nych.
Moż­na też w sobo­tę doje­chać do Czę­sto­cho­wy lub do miej­sca doce­lo­we­go, z któ­re­go będzie­my wycho­dzi­li w góry.

Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu: 511 577 610

Ter­mi­ny dla Koro­na Gór Pol­ski.
12.11.2022
10.12.2022
14.01.2023
11.03.2023
15.04.2023
13.05.2023
10.06.2023

Wer­sja roz­sze­rzo­na z mini-reko­lek­cja­mi od piąt­ku do nie­dzie­li w Czę­sto­cho­wie:
11-13.11.2022
09-11.12.2022
10-12.03.2023
14-16.04.2023
12-14.05.2023
09-11.06.2023

Dla kogo: męż­czyźni powy­żej 17 lat

Nie­zbędne rze­czy do zabra­nia: Pismo Świę­te (Sta­ry i Nowy Testa­ment), zeszyt i dłu­go­pis, lekar­stwa (szcze­gól­nie te przyj­mo­wane na stałe).

Zgło­sze­nia:

ema­il: powolania@cpps.pl
511 577 610

Dusz­pa­sterz mło­dzie­ży i ani­ma­tor powo­łań
ks Damian Siwic­ki CPPS