Życzenia Wielkanocne

Jam jest zmar­twych­wsta­nie i życie,
kto wie­rzy we mnie, choć­by i umarł,
żyć będzie, a każ­dy, kto żyje i wierzy
we Mnie, nie umrze na wie­ki” (J 11, 25n)

 Wiel­ka­noc­ny pora­nek znów przy­niósł nam pra­sta­rą i wciąż nową wiadomość:

Chry­stus zmar­twych­wstał!

Echo tego wyda­rze­nia, któ­re zaczę­ło roz­cho­dzić się z Jero­zo­li­my dwa­dzie­ścia wie­ków temu, wciąż roz­brzmie­wa w Koście­le, a w jego ser­cu żywa jest nie­złom­na wia­ra Maryi, Mat­ki Jezu­sa, wia­ra Mag­da­le­ny i innych kobiet, któ­re pierw­sze ujrza­ły pusty grób, wia­ra Pio­tra i innych apostołów.

Krew Chry­stu­sa, któ­ra zosta­ła prze­la­na za nasze odku­pie­nie, napeł­nia nas wiel­kim męstwem i ufno­ścią, bo cze­goż mamy się oba­wiać, jeże­li śmierć zosta­ła poko­na­na? Czy­ta­my w Apo­ka­lip­sie św. Jana: „A oni zwy­cię­ży­li dzię­ki Krwi Baran­ka i dzię­ki sło­wu swo­je­go świa­dec­twa i nie umi­ło­wa­li dusz swych – aż do śmierci”.

Niech wyda­rze­nia pas­chal­ne i spo­tka­nie ze zmar­twych­wsta­łym Jezu­sem, da nam odwa­gę do rado­sne­go i ofiar­ne­go świad­cze­nia o tym, że On żyje w naszych ser­cach. Niech nasze świa­dec­two będzie Dobrą Nowi­ną, tam gdzie panu­je jesz­cze ciem­ność, smu­tek i lęk. Niech nasza posta­wa wia­ry będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za nami, mogli dostą­pić nowe­go nie­ba i nowej zie­mi (por. Ap 21, 1), gdzie naresz­cie wszy­scy będzie­my żyli jako jed­na rodzi­na, dzie­ci jed­ne­go Ojca. Idź­my za Nim do Jeru­za­lem Nie­bie­skie­go, śpie­wa­jąc «alle­lu­ja».

 Życzy­my wszyst­kim rado­snych Świąt Wielkanocnych!
Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

Tagi: