KONGRES - ŻYCIE MA NIEZBYWALNĄ WARTOŚĆ - DR JACEK SZULC

Dnia 18 czerw­ca 2016 roku na UKSW odby­ło się waż­ne sym­po­zjum poświę­co­ne nie­zby­wal­nej war­to­ści życia.
War­to obej­rzeć załą­czo­ne fil­mi­ki z obrad i prze­czy­tać tek­sty wystąpień:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres2016-6.html
Wszy­scy  uczest­ni­cy  Kon­gre­su   prze­ży­li bar­dzo świa­dec­two leka­rza, któ­rzy przez lata zaan­ga­żo­wa­ny był w in vitro,
prze­żył nawró­ce­nie i teraz   opo­wia­da czym w rze­czy­wi­sto­ści jest ta procedura:
https://www.youtube.com/embed/m4Aq_gQ_hTM