Bal sylwestrowy po Chrześcijańsku 2015/2016 rok „Bal ciut po polsku! ”

                               Bal syl­we­stro­wy po Chrze­ści­jań­sku 2015/2016 rok   Bal ciut po pol­sku! ”                                              Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4).

Rodzi­na jest miej­scem, w któ­rym uczy­my się miło­ści(…)rodzi­na jest moto­rem świa­ta i histo­rii. Każ­dy z nas budu­je wła­sną oso­bo­wość w rodzi­nie. Wzra­sta z mamą i tatą, z brać­mi i sio­stra­mi, oddy­cha­jąc domo­wym cie­płem (Papież Fran­ci­szek).

Celem tego spo­tka­nia jest uka­za­nie i doświad­cze­nie tego, że oso­ba wie­rząca moż­ne też chwa­lić Boga tań­cem i ma być rado­sna rado­ścią Pana, szcze­gól­nie w rodzi­nie tej, w któ­rej żyje na co dzień i w tej, któ­ra nazy­wa się ojczyzna!!
Rok 2015 był kon­ty­nu­acją roku rodzi­ny, a w paź­dzier­ni­ku zakoń­czył się synod o rodzi­nie, któ­ry potwier­dził ofi­cjal­ne naucza­nie Kościo­ła o mał­żeń­stwie i rodzinie. 

Dzię­ku­ję Wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się do powsta­nia i pro­wa­dze­nia tego syl­we­stra. z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

A teraz kil­ka miga­wek na zdjęciach: