Dzień Skupienia dla WKC i nie tylko w Ożarowie Maz.

Dni Sku­pie­nia

dla  ani­ma­to­rów

die­ce­zjal­nych i para­fial­nych i wszyst­kich zainteresowanych

WKC

Oża­rów Maz. 19-21.02.2016

Temat : Wia­ra a szu­ka­nie Woli Bożej

Sło­wo Życia: Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w Tobie mam upodo­ba­nie”. (Mk 1, 11)

Roz­wa­ża­nie w gru­pach:                    (Mk 1, 9-11)

Pią­tek  19.02.16 r.

18.00  Msza św. w kaplicy(świadectwo)

18.50 Kolacja

19.30 Wyj­ście na Miste­rium Męki Pań­skiej do WSD Ołtarzew

22.30 Cisza nocna !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Pokuty !

Sobo­ta 28.11.15 r. Dzień ciszy   i wymia­ny doświadczeń

7.30 Medy­ta­cja w ciszy przed Najśw. Sakramentem(Tekst Papie­ża Franciszka)

8.30 Śnia­da­nie, zmy­wa­nie naczyń

- spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze skupienia

10.00  Kon­fe­ren­cja dla wszystkich

-Czas w mil­cze­niu na pogłę­bie­nie tematu

11.15 Roz­wa­ża­nie w grupach

12.15 Msza św.

13.00 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry,

14.30 Oka­zja do Sakra­men­tu Poku­ty i roz­mo­wy duchowej.

15.30 spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych  z Radą Kra­jo­wą i Pod­re­gio­nu WKC

16.00 Konferencja

18.00 Nieszpory

18.30 Kolacja(zmywanie naczyń)

20.30 Ado­ra­cja Najśw. Sakramentu

- oka­zja do Sakra­men­tu Poku­ty i roz­mo­wy ducho­wej Cisza Nocna !

Nie­dzie­la 29.11.15 r.

7.30 Msza św.

8.30 Śniadanie

9.45 Kon­fe­ren­cja i warsz­ta­ty liturgiczne

11.00 spo­tka­nie dla wszystkich

- dzie­le­nie się doświadczeniami

- godzi­na pytań

12.00 Obiad

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia skupienia.

-------------------------------------------

AMDG !