Odpust św. Kaspra w Ożarowie Maz. III NIedziela Miesiąca

  • Św. Kasper del Bufalo_prezentacja18.10.2015 r. III Nie­dzie­la mie­sią­ca i Odpust św. Kaspra del Bufa­lo Pro­gram:9.30 Zawią­za­nie wspólnoty10.00 Kon­fe­ren­cja: Miło­sier­dzie Boże w Krwi Chrystusa10.45 Medytacja11.30 Przerwa12.15 Czas świadectw13.00 Obiad14.00 Kon­fe­ren­cja : Uczyn­ki Miło­sier­dzia wzglę­dem ciała.14.45 Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu z modli­twą o uzdro­wie­nie- Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo

    16.00 Dróż­ki Krwi Chrystusa

    17.00 Msza św.

    Zakoń­cze­nie Odpustu

    Uwa­ga ! Zapra­sza­my pod­czas Odpu­stu do korzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty Misjo­na­rze Krwi Chrystusa !