III Niedziela listopada ku czci Krwi Chrystusa (2011)

Pod­czas tej nie­dzie­li ku czci Krwi Chry­stu­sa zasta­na­wia­li­śmy się nad dwo­ma błogosławieństwami:

Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy się smu­cą, albo­wiem oni będą pocieszeni.
Bło­go­sła­wie­ni cisi, albo­wiem oni na wła­sność posią­dą zie­mię.” (Mt 5, 4-5)

Na kon­fe­ren­cji ks. Hen­ryk mówił o róż­nych źró­dłach skut­ku. Kie­dy smu­tek pocho­dzi od nas samych na sku­tek grze­chu, cza­sem róż­ne sytu­acje zmu­sza­ją nas do smut­ku, a nawet w dość rzad­kich przy­pad­kach może to być dzia­ła­nie Boga. Jed­nak jak wie­my nie jest to posta­wa w któ­rej chce­my trwać. Smu­tek tak­że może nas zmo­ty­wo­wać do odpo­wied­nie­go dzia­ła­nia, aby nie pokła­dać nadziei w dobrach tego świa­ta ale w Bogu. Wszyst­ko po to aby posiąść kró­le­stwo nie­bie­skie na wła­sność. Nikt w hała­sie jesz­cze nie usły­szał Boga, to wła­śnie cisi znaj­du­ją Go w głę­bi swe­go ser­ca, któ­re jest zdol­ne do słuchania…

Wybra­ne myśli z roz­wa­ża­nia przy IV tajem­ni­cy - Pan Jezus prze­lał Krew pod­czas cier­niem ukoronowania

Ubra­li Go w pur­pu­rę i upló­tł­szy wie­niec z cier­nia, wło­ży­li Mu na gło­wę i zaczę­li Go pozdra­wiać: Witaj Kró­lu Żydow­ski” (Mk 15, 17-18)

…Ta Krew przy­po­mi­na nam, że jesteś praw­dzi­wym Kró­lem. Ona poka­zu­je nam, co to zna­czy god­ność, na czym pole­ga praw­dzi­wa szla­chet­ność… Jak cięż­ko jest nieść koro­nę odpo­wie­dzial­no­ści… Pozwól nam przez Krew Two­jej koro­ny pogłę­biać szla­chet­ność wte­dy, gdy odpo­wie­dzial­ność boli najbardziej…
Ojcze Nasz…