III Niedziela marca ku czci Krwi Chrystusa - Błogosławieni którzy cierpią prześladowanie

Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy cier­pią prze­śla­do­wa­nie dla spra­wie­dli­wo­ści, albo­wiem do nich nale­ży kró­le­stwo niebieskie

Pro­gram:

  • 14.00 Kon­fe­ren­cja
  • 14.45 Ado­ra­cja Naj­święt­szego Sakramentu
  • 15.30 Dróż­ki Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa
  • 16.30 Msza Świę­ta ku czci Krwi Chry­stusa w inten­cji wszyst­kich dobro­czyń­ców domu św. Fran­ciszka Ksawerego

Zapra­sza­my na następ­ną III Nie­dzie­lę ku czci Krwi Chry­stu­sa 15.03.2012 -  III Nie­dzie­la kwiet­nia ku czci Krwi Chrystusa

Kil­ka myśli z konferencji:

Jak bar­dzo w naszym życiu chcie­li­by­śmy się pozbyć zła, cier­pie­nia. Naj­le­piej tak od razu. Bło­go­sła­wień­stwo, któ­re dzi­siaj roz­wa­ża­my pro­wa­dzi nas do zro­zu­mie­nia i odkry­cia war­to­ści ofia­ry. Jeże­li pokła­da­my ufność w Bogu, to rów­nież chce­my, aby wśród nas two­rzy­ło się Kró­le­stwo Nie­bie­skie. Jed­nak codzien­ność poka­zu­je, że czę­sto to my decy­du­je­my, co będzie­my robić i jakie war­to­ści będzie­my repre­zen­to­wać. Bło­go­sła­wie­ni są jed­nak ci, któ­rzy pra­gną, aby Bóg był obec­ny w ich życiu. Pierw­szą prze­szko­dą w reali­zo­wa­niu pla­nu Boże­go jest posta­wa wyco­fa­nia przed pod­ję­ciem decy­zji. Ma to miej­sce wte­dy, gdy wyraź­nie coś jest nie po naszej myśli, nie mie­ści się w naszym sys­te­mie war­to­ści czy wykra­cza poza nasz spo­sób bycia. W takich sytu­acjach potrzeb­na jest wia­ra. Może­my wte­dy z ufno­ścią pytać: „Do cze­go mnie Jezu powo­łu­jesz?”. Są to sło­wa, któ­re otwie­ra­ją nas na Bożą rze­czy­wi­stość. Sło­wa, któ­re dają siły, aby reali­zo­wać Boży plan. Nawet w naj­więk­szych prze­ciw­no­ściach, mogą posłu­żyć, aby nawią­zać z Bogiem dia­log, któ­ry będzie nas otwie­rał na Jego zbaw­czą miłość. Da nam to siłę do pój­ścia za Jezu­sem do koń­ca. Cier­pie­nie i ofia­ra ma sens jedy­nie wte­dy, gdy prze­ży­wa­my ją w bli­sko­ści z Bogiem. Jest to moment, kie­dy wyda­rze­nia pas­chal­ne sta­ją się naszą codzien­no­ścią. To moje wła­sne doświad­cze­nie tajem­ni­cy cier­pie­nia Jezu­sa na krzy­żu i Jego zmar­twych­wsta­nie moim życiu.

[sli­de­show]