Kalendarz

Niniej­szy kalen­darz zawie­ra wyda­rze­nia, któ­re wkrót­ce będą mia­ły miej­sce w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym. Nie wszyst­kie wyda­rze­nia zosta­ły uję­te. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wszyst­ki­mi ter­mi­na­mi reko­lek­cji, sku­pień, spo­tkań, któ­re będą mia­ły miej­sce w tym roku.

Poniż­szy kalen­darz moż­na dodać np. do swo­je­go kalen­da­rza Google lub inne­go pro­gra­mu - terminarza.

 

kw.
21
pt.
2023
Skupienie dla wszystkich chętnych i WKC @ Zamoyskiego 19
kw. 21@17:30 – kw. 23@12:00
cze
2
pt.
2023
Skupienie dla wszystkich chętnych i WKC @ Zamoyskiego 19
cze 2@17:30 – cze 4@12:00