Klerycy w Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa

Prowincja Polska

dk. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS
kle­ryk w latach 2008-2013
Pocho­dzi z Pysz­ni­cy, koło Sta­lo­wej Woli. Inkor­po­ra­cję wie­czy­stą zło­żył w 2011 r. Świę­ce­nia dia­ko­na­tu przy­jął w 2013 r.

dk. Mar­cin Paw­lic­ki CPPS
kle­ryk VI roku
Pocho­dzi z Kato­wic z para­fii p.w. Mat­ki Bożej Różań­co­wej. Inkor­po­ra­cję cza­so­wą zło­żył w 2008 r.  Współ­or­ga­ni­za­tor Spo­tka­nia Mło­dych w Czę­sto­cho­wie, akcji Pociąg do Nie­ba. Zaan­ga­żo­wa­ny w biblio­te­ki podwór­ko­we w ramach fun­da­cji ATD. Odpo­wie­dzial­ny za stro­ny inter­ne­to­we. Inkor­po­ra­cję wie­czy­stą zło­żył w 2012 r. Świę­ce­nia dia­ko­na­tu przy­jął w 2013 r.

br. Bar­tosz Feli­ga CPPS
kle­ryk w latach 2011-2013

Delegatura Chorwacka

br. Stje­pan Horvat CPPS
kle­ryk VI roku
Prze­by­wa w Domu Misyj­nym św. Kaspra del Bufa­lo w Zagrze­biu w Chorwacji.
Inkor­po­ra­cję wie­czy­stą zło­żył w 2012 r.

br. Mari­jan Zubak CPPS
kle­ryk V roku
Prze­by­wa w Domu Misyj­nym św. Kaspra del Bufa­lo w Zagrze­biu w Chorwacji.
Inkor­po­ra­cję wie­czy­stą zło­żył w 2012 r.

br. Davor Luka­če­vić CPPS
kle­ryk V roku
Prze­by­wa w Domu Misyj­nym św. Kaspra del Bufa­lo w Zagrze­biu w Chorwacji.
Inkor­po­ra­cję wie­czy­stą zło­żył w 2012 r.

Na zdję­ciu bra­cia z Chor­wa­cji oraz brat Marcin.