Przyjęcie posługi akolitatu przez kl. Marcina

W for­ma­cji rocz­nej kle­ry­ków, co roku mają miej­sce reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla alum­nów. Odby­wa­ją się one od Śro­dy Popiel­co­wej do I Nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu. W tym roku pod­czas Mszy św. w I Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu kl. Mar­cin Paw­lic­ki przy­jął posłu­gę ako­li­ta­tu z rąk pro­win­cja­ła ks. Fran­cisz­ka Grzy­wy CPPS. Przy­ję­cie posłu­gi nastę­pu­je po homi­lii. Pro­win­cjał wrę­cza kan­dy­da­to­wi pate­nę z chle­bem i kie­li­chem z winem, mówiąc przy tym: „Przyj­mij naczy­nie z chle­bem i kie­lich z winem do spra­wo­wa­nia Eucha­ry­stii i tak postę­puj, abyś mógł god­nie słu­żyć Kościo­ło­wi przy sto­le Pańskim”.

 Posłu­ga akolity

 Sło­wo „ako­li­ta” pocho­dzi z języ­ka grec­kie­go: „ako­lu­thos” i ozna­cza — towa­rzy­szą­cy, posłu­gu­ją­cy, uczeń. Ako­li­ta jest to męż­czy­zna (kan­dy­dat na kapła­na, dia­ko­na albo świec­ki) poma­ga­ją­cy dia­ko­no­wi lub kapła­no­wi w spra­wo­wa­niu Eucha­ry­stii w Koście­le rzym­skim (W. Schenk).

Ako­li­ta jest nad­zwy­czaj­nym sza­fa­rzem Komu­nii Świę­tej pod­czas Mszy Świę­tej lub poza nią, ze wzglę­dów duszpasterskich.

Zada­nia akolity:

  • przy­go­to­wa­nie ołta­rza pod­czas Mszy św.
  • roz­dzie­la­nie Komu­nii świę­tej pod­czas Mszy św.
  • pury­fi­ka­cja (oczysz­cze­nie) naczyń litur­gicz­nych: pate­ny, kielicha
  • wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w mon­stran­cji, bez pra­wa błogosławienia
  • zano­sze­nie Komu­nii Świę­tej chorym
  • tro­ska o orga­ni­zo­wa­nie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nych, ich przygotowanie
  • przy­go­to­wa­nie uro­czy­sto­ści litur­gicz­nych w parafii
  • dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne (pomoc potrze­bu­ją­cym, orga­ni­zo­wa­nie wolontariatu)

[sli­de­show]

Tagi: