Rekolekcje dla dzieci - galeria

W dniach 3-8 lip­ca 2012 roku w Domu Misyj­nym p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim odby­ły się reko­lek­cje dzie­ci, a wła­ści­wie „waka­cje z Panem Bogiem”, popro­wa­dzo­ne przez ks. Mariu­sza Szykułę.

Dom Misyj­ny w swo­ich pro­gach ugo­ścił oko­ło osiem­dzie­się­cio­ro milu­siń­skich w prze­dzia­le wie­ko­wym 7-13 lat. Modli­twa i zaba­wa prze­pla­ta­jąc się każ­de­go dnia dawa­ły dzie­ciom wie­le rado­ści i pogłę­bia­ły życie ducho­we nad któ­rym trze­ba pra­co­wać już od naj­młod­szych lat.

Dzie­ci uczy­ły się pra­cy i zaba­wy w zespo­le, tak­że pierw­szych prób samo­dziel­ne­go dzia­ła­nia np. tro­ski o swój pokój czy pod­czas zmy­wa­nia po posiłku.

Pro­gram kolo­nii był bar­dzo uroz­ma­ico­ny, oprócz modli­twy, kon­fe­ren­cji, gier i zabaw zespo­ło­wych, pra­cy inte­lek­tu­al­nej i arty­stycz­nej w małych gru­pach nie bra­kło wyciecz­ki do zoo czy jaz­dy kon­nej w pobli­skim Borzęcinie.

W sys­te­mie pra­cy cało­do­bo­wej dzieć­mi opie­ko­wa­li się bra­cia kle­ry­cy i ani­ma­to­rzy świeccy.

Czas „waka­cji z Panem Bogiem” jak zawsze oka­zał się bar­dzo wyjąt­ko­wy zarów­no dla uczest­ni­ków jak i kadry cze­go potwier­dze­niem mogą być łzy pły­ną­ce po policz­kach nie­któ­rych ani­ma­to­rów i uczest­ni­ków w dniu powro­tu do domu.

Teraz już pra­gnie­my zapro­sić na reko­lek­cje zimo­we by razem móc prze­żyć tę nie­zwy­kłą przygodę.

kl. Bar­tosz Feli­ga CPPS