Rekolekcje Adwentowe dla grupy pielgrzymkowej 9-11.12.2011

Szczęść Boże!

Dro­ga „Jajecz­ni­co” dzię­ku­ję Wam za wspól­ne wędro­wa­nie do Czę­sto­cho­wy i nie tyl­ko a szcze­gól­nie za ostat­nie wspól­ne spo­tka­nie popiel­grzym­ko­we w Ożarowie.

Roz­ma­wia­li­śmy na nim o trud­nych spra­wach, któ­re wyma­ga­ją prze­pra­co­wa­nia z naszej stro­ny aby nasza gru­pa jesz­cze bar­dziej się zespo­li­ła i sta­wa­ła się wspól­no­tą. Cie­szę się, że zaczę­li­śmy o tych róż­nych: przy­jem­nych i cza­sem nie­przy­jem­nych spra­wach roz­ma­wiać. Te trud­ne mam nadzie­ję, że rozwiążemy.

Przed nami Adwent, kolej­ny etap w naszym życiu. Etap w cza­sie któ­re­go może­my się szcze­gól­ne przy­go­to­wać, uwraż­li­wić i nie prze­ga­pić przyj­ścia Chry­stu­sa do nasze­go ser­ca. Aby nie tyl­ko w cza­sie Boże­go Naro­dze­nia, ale każ­de­go dnia widzieć Go w innym człowieku.

Ten rok był dla mnie boga­ty w trud­ne doświad­cze­nia: odej­ście s. Marii, moje­go Ojca oraz w ostat­nich dniach tra­gicz­na śmierć mamy s. Agniesz­ki (naszej muzycz­nej). Powyż­sze wyda­rze­nia skła­nia­ją mnie do pod­ję­cia tego tema­tu naszym sku­pie­niu: „Tajem­ni­ca cier­pie­nia - o tym się mówi”.

Zapra­szam Was bar­dzo ser­decz­nie na wspól­ny czas, zatrzy­ma­nie się, by z pomo­cą Łaski Bożej prze­mie­niać swo­je życie, myśle­nie; dostrzec, prze­pra­co­wać i powie­rzyć Bogu te cząst­ki samych sie­bie, któ­re wyma­ga­ją wzmoc­nie­nia lub uzdrowienia.

Zapra­szam do nasze­go Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.

Z Bożym bło­go­sła­wień­stwem na nad­cho­dzą­cy czas
Wasz ks. prze­wod­nik Mariusz Szy­ku­ła CPPS

Reko­lek­cje Adwentowe

  • 9-11.12.2011 r.,
  • roz­po­czę­cie godz. 18.00 (zgło­sze­nia, naj­le­piej do 7 XII, pro­szę kie­ro­wać do mnie pod nr tel.: 797-002-334, abym mógł zare­zer­wo­wać dla każ­de­go miej­sce noc­le­go­we w Domu Misyjnym)

Spo­tka­nie opłatkowe:

  • 7.01.2012 r., godz. 17.00