Podziękowanie za Rekolekcje Rodzin 28.07-02.08.2018 r. Ożarów Maz.

Pozdra­wiam w Chrystusie !


Ser­decz­nie Dzię­ku­ję Wszyst­kim uczest­ni­kom i pro­wa­dzą­cym za udział i dzie­le­nie się świa­dec­twem życia oraz swo­ja wie­dzą na temat małżeństwa.

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą odbyły się w terminie 28.07-02.08.2018 r.

Tema­tem reko­lek­cji brzmiał: Waż­ność czy­sto­ści przed mał­żeń­stwem i w mał­żeń­stwie- skut­ki rezy­gna­cji z niej

Sło­wo Życia: „Jeśli dwóch z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będzie, to wszyst­ko otrzy­ma­ją od moje­go Ojca, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich».”(Mt 18,19-20)

Uczest­ni­czy­ło tym razem w tych reko­lek­cjach 7 mał­żeństw i 19-cio­ro dzie­ci. Ser­decz­nie Dzię­ku­ję za facho­wą opie­kę wszyst­kim opie­kun­kom nad dzieć­mi i mło­dzie­żą, albo­wiem oprócz reko­lek­cji dla doro­słych mał­żon­ków odby­wa­ły się  reko­lek­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży. rodzi­ny mia­ły oka­zję prze­żyć czas nawró­ce­nia na nabo­żeń­stwie pokut­nym, czas for­ma­cji słu­cha­jąc facho­wych wykła­dów do zapro­szo­nych gości. Mogli być umoc­nie­ni świa­dec­twa­mi Wspól­no­ty Sychar, jak i odno­wić przy­się­gę mał­żeń­ską, a potem świę­to­wać zaba­wą tanecz­na jak dniu ślu­bu. Przed zaba­wą z racji rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go odby­ła się pięk­nie pro­wa­dzo­na przez Kasię i Opie­ku­nek dzie­ci Bie­sia­da Patrio­tycz­na, za któ­rą bar­dzo dziękujemy.

Dziękuję Bożej Opatrzności i ludziom Dobrej Woli za te Rekolekcje.  Już teraz zapraszam na przyszły rok w wakacje, a wcześniej od 8-10.02.2019 na rekolekcje rodzin z Państwem Pulikowskich !!!

z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps