Plan Rekolekcji Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą 15-20.08.2017 Ożarów Maz.

Pozdra­wiam w Chrystusie !

Sierpień 2017 r.:

15-20.08.2017 r. Ożarów Maz.  i   04-09.08.2017 r. Swarzewo

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą 

(poniż­sze infor­ma­cje doty­czą reko­lek­cji sierpniowych)

Ter­min: 15-20.08.2017 r.

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS i Rodzi­ny ze Wspól­not Kato­lic­kich min.

Porad­nic­twa Rodzin­ne­go, Wspól­no­ty Sychar, Pro­jekt Róza(…)

Temat reko­lek­cji: W przy­go­to­wa­niu

Sło­wo Życia: „Jeśli dwóch z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będzie, to wszyst­ko otrzy­ma­ją od moje­go Ojca, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich».”(Mt 18,19-20)

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Ter­min zgło­szeń: do 10.08.2017 z przed­pła­tą 125 zł. od osoby

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Ofia­ra: 250 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie dzie­ci wiek 0-5 pro­mo­cja gra­tis, od 6 roku życia 150 zł. (Uwa­ga ! ofia­ry mogą ulec zmianie).

UWAGA ! NA KOŃCU TEGO WPISU PODANY JEST PLAN TYCH REKOLEKCJI !!!

Dro­dzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi (rela­cji) mał­żeń­skich wię­zi rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Oża­ro­wie Maz. jak też i nad morzem w Swa­rze­wie. Do pro­wa­dze­nie tych reko­lek­cji zapra­szam jak Pań­stwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzinnym.

Uwa­gi Organizacyjne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dziećmi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców i tak­że  pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

  1. czy­li w godzi­nach: 9.30-13.15
  2. 16.30-18.00  w dniu warsz­ta­tów np. kosmetycznych.
  3. 19.30 – 22.00

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny z dziećmi 

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. ks. Bogu­sław cpps   Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”   https://ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

PLAN REKOLEKCJI:

Oża­rów Maz. 15-20.08. 2017 r.

Temat reko­lek­cji: Wia­ra jako naj­cen­niej­szy skarb

(Jak prze­ka­zać wia­rę dzieciom?)

Sło­wo Życia: „ Ja sam i mój dom słu­żyć chce­my Panu.”. (Joz. 24,15)

Pią­tek 15.08.17 r. Przyjazd.

Temat: Po co rekolekcje?

18.00 Kola­cja

19.00 Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne w auli dla wszystkich

20.00 Eucha­ry­stia-aula

21.15  Kon­fe­ren­cja wstęp­na dla mał­żeństw (Ks. Bogu­sław cpps)–  (dzie­ci w tym cza­sie przy­go­to­wu­ją się do snu, lub są z opiekunami)

23.00 Cisza nocna!!

Sobo­ta 16.08.17 r.

Temat: Obraz Boga i Modlitwy 

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

9.30 Kon­fe­ren­cja I: (Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS[1])

10.15 Czas pytań i dyskusji

10.45  Kon­fe­ren­cja II: (Warsz­ta­ty- Jaką żona jestem ? Agniesz­ka Strzoda).

11.30  Czas pytań i dyskusji

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia

13.15 Obiad

14.00-18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

16.30 Pro­po­zy­cja: Warsz­ta­ty kosme­tycz­ne dla chęt­nych (Pani  Ali­cja Biłat)

18.30 Kola­cja

19.30 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne ( pojed­na­nia)

20.00 Ado­ra­cja-oka­zja do Sakra­men­tu Pokuty

20.30 Przy­go­to­wa­nie dzie­ci do snu

23.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji z bło­go­sła­wień­stwem Najśw. Sakra­men­tem rodzin

Cisza Noc­na !

Nie­dzie­la 17.08.17 r.

Temat: Obraz Kościoła

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

9.30 Kon­fe­ren­cja III: Wspól­no­ta  Sychar cel i świa­dec­twa. (Miro­sła­wa i Jaro­sław Pakur)[2]

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.15  Kon­fe­ren­cja IV:  Miro­sła­wa i Jaro­sław Pakur,

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia

13.15 Obiad

14.00-18.00 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

18.00 Kola­cja

19.00Konferencja V: Świa­dec­two Beaty i Mar­ci­na Mądrych [3]

20.30 Przy­go­to­wa­nie dzie­ci do snu

21.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu dla Chęt­nych- oka­zja do Sakra­men­tu Poku­ty i roz­mów z zapro­szo­ny­mi Gośćmi

23.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji - Cisza Nocna !!

Ponie­dzia­łek 18.08.17 r.

Temat: Wycho­wa­nie do Miłości

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

9.30 Kon­fe­ren­cja VI:  Maria Wal­de­mar Tla­ga [4]

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.15  Kon­fe­ren­cja VII: Maria Wal­de­mar Tlaga

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia

13.15 Obiad

14.00-18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

18.30 Kola­cja

19.30  Kon­fe­ren­cja VIII: Godzi­na pytań –spo­tka­nie z ks. Bogu­sła­wem cpps , PP. Tla­ga.

20.15 Czas pytań i dyskusji

20.30 Przy­go­to­wa­nie dzie­ci młod­szych do snu

Dzie­ci star­sze i mło­dzież przy­go­to­wu­ją pro­gram dla rodziców.

21.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu dla Chęt­nych- oka­zja do Sakra­men­tu Poku­ty i roz­mów z zapro­szo­ny­mi Gośćmi

23.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji - Cisza Nocna !!

Wto­rek 19.08.17 r. Dzień odno­wie­nia przy­rze­czeń małżeńskich.

Temat: Wycho­wa­nie do pra­cy

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

9.30 Kon­fe­ren­cja IX: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.15  Wspól­ne spo­tka­nie w grupach

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia (Odno­wie­nie Przy­rze­czeń mał­żeń­skich-Sank­tu­arium Kró­lo­wej Pol­skie­go Morza)

13.15 Obiad

- dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

15.00  Dzień spor­tu – Dawid i (Patry­cja Pomor­scy)-  uczest­ni­czą w nim całe rodzi­ny. Na zakoń­cze­nie ogło­sze­nie wyników.

18.30 Kola­cja

19.30  Spo­tka­nie w gru­pach przy­go­to­wy­wa­nie misteriów

Dzie­ci i mło­dzież przy­go­to­wu­ją pro­gram dla rodziców.

20.30 Przy­go­to­wa­nie dzie­ci do snu

21.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu dla Chęt­nych- oka­zja do Sakra­men­tu Pokuty

23.00 Cisza Nocna !!

Śro­da 20.08.17 r. Zakoń­cze­nie reko­lek­cji, wysła­nie na misję.

7.30 Pobud­ka

8.15 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Wymia­na doświad­czeń i miste­ria przy­go­to­wa­ne przez rodzi­ców, mło­dzież i dzieci(aula)

12.30 Msza św. z bło­go­sła­wień­stwem dzieci

-obiad i zakoń­cze­nie reko­lek­cji AMDG !

--------------------------

[1] Misjo­narz Krwi Chrystusa

[2] Wspól­no­ta Trud­nych Mał­żeństw Sychar

[3] Aktyw­ni dzia­ła­cze pro-life. 

[4] Porad­nic­two rodzin­ne Gdańsk Oliwa

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps