Rekolekcje zimowe dla dzieci 23-27.01.2018 r. w Ożarowie Maz.

 

2018.01.  - JUŻ NIE MA WOLNYCH MIEJSC! 

Ser­decz­nie zapra­sza­my jak co roku:

Recep­cja od 15.30

Roz­po­czę­cie reko­lek­cji: 17.30

Msza św. 18.00

Zakoń­cze­nie sobo­ta ok 10.30

https://ozarow.cpps.pl/dokumenty/Karta-kwalifikacyjna-uczestnika-rekolekcji-w-Ozarowie.pdf

Pro­wa­dzi ks. Ksa­we­ry z eki­pą ani­ma­to­rów (przy współ­udzia­le ks. Bogu­sła­wa i ks. Sebastiana)

Misjo­na­rze Krwi Chrystusa!