Rekolekcje Maryjne w Ożarowie Maz. 09-11.09.2016 r.

 

Rekolekcje z s. Barbarą Wspólnota Błogosławieństw 09-11.09.2016

Reko­lek­cje zawie­rze­nia Maryi -Ta, któ­ra uwierzyła

«Zwy­cię­stwo — gdy przyj­dzie — przyj­dzie przez Maryję».

Ter­min reko­lek­cji: 09.09 - 11.09.2016

Miej­sce: Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Maz.

Zgło­sze­nia: Fur­ta, Pani Ber­na­de­ta Tel. 22 722 12 57

Ofia­ra za udział w rekolekcjach:

150,00 zł./osoba doro­sła; (noc­le­gi + peł­ne wyżywienie)

90,00 zł./osoba doro­sła bez noc­le­gów z peł­nym wyżywieniem

40,00 zł./osoba doro­sła bez noc­le­gów i bez wyżywienia

Reko­lek­cje mają cha­rak­ter zamknię­ty, nie będą wpusz­cza­ne oso­by któ­re nie zapi­sa­ły się na rekolekcje.

jeże­li ktoś chciał­by bar­dzo uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach, a nie miał fun­du­szy na ofia­rę to pro­szę o kon­takt z ks. Bogu­sła­wem cpps

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na konto:

Kon­to: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Kon­to bankowe:

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

 z dopi­skiem „ofia­ra Reko­lek­cje s. Barbara”

 

 Plan Rekolekcji

Reko­lek­cje zawie­rze­nia Maryi   Oża­rów Mazowiecki

Ta, któ­ra uwierzyła

9 – 11.09. 2016r.

Plan:

Pią­tek 09.09.16

16.00 Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

16.15 – 18.00 Zakwaterowanie

18.00 Kola­cja

-zmy­wa­nie

19.00 Msza św.

20.00 Zawią­za­nie wspólnoty

20.15 Kon­fe­ren­cja I    (Kana, Apel i ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu)

 

Sobo­ta 10.09.2016

8.00 Jutrz­nia z komentarzem

8.45 śnia­da­nie

09.30  Kon­fe­ren­cja II

12.00 Mszy św

13.30 Obiad

-zmy­wa­nie

-roz­mo­wy, spacery

15.00 Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

15.30 Kon­fe­ren­cja III

18.00 Kola­cja

20.00 Wie­czór z Maryją

21.30 Apel i Ado­ra­cji Najśw. Sakra­men­tu ( ewen­tu­al­nie nocna)

 

Nie­dzie­la 11.09.2016.

7.30 Modli­twa poranna

8.00 Śnia­da­nie

-zmy­wa­nie

09.00 Kon­fe­ren­cja IV

11.00 Msza św. zawie­rze­nie Maryi

12.00 Czas świadectw

13.30 Obiad

15.00 Koron­ka i zakoń­cze­nie rekolekcji

AMDG !

 W 1983 roku na Jasnej Górze Jan Paweł II powiedział:
«Na koniec, o Mat­ko Jasno­gór­ska, przy­by­łem tutaj, aby Ci jesz­cze raz powie­dzieć: Totus Tuus! Jestem, o Mat­ko, cały Twój i wszyst­ko moje jest Two­im! (…) Jesz­cze jed­no. W dniu 13 maja minę­ło dwa lata od tego popo­łu­dnia, kie­dy oca­li­łaś mi życie. Było to na pla­cu św. Pio­tra. Tam, w cza­sie audien­cji gene­ral­nej, został wymie­rzo­ny do mnie strzał, któ­ry miał mnie pozba­wić życia. Zeszłe­go roku w dniu 13 maja byłem w Fati­mie, aby dzię­ko­wać i zawie­rzać. Dziś pra­gnę tu, na Jasnej Górze, pozo­sta­wić, jako wotum, wido­my znak tego wyda­rze­nia, prze­strze­lo­ny pas sutan­ny. Wiel­ki Twój czci­ciel Kar­dy­nał August Hlond, pry­mas Pol­ski, na łożu śmier­ci wypo­wie­dział te sło­wa: «Zwy­cię­stwo — gdy przyj­dzie — przyj­dzie przez Mary­ję».Na dowód tego, jak głę­bo­ko pro­ro­cze sło­wa pry­ma­sa Hlon­da zapa­dły w ser­ce Papie­ża, przy­tocz­my frag­ment jego Testa­men­tu:«Kie­dy w dniu 16 paź­dzier­ni­ka 1978 r. kon­kla­we kar­dy­na­łów wybra­ło Jana Paw­ła ii, Pry­mas Pol­ski kard. Ste­fan Wyszyń­ski powie­dział do mnie: ”zada­niem nowe­go papie­ża będzie wpro­wa­dzić Kościół w Trze­cie Tysiąc­le­cie”. Nie wiem, czy przy­ta­czam to zda­nie dosłow­nie, ale taki z pew­no­ścią był sens tego, co wów­czas usły­sza­łem. Wypo­wie­dział je zaś Czło­wiek, któ­ry prze­szedł do histo­rii jako Pry­mas Tysiąc­le­cia. Wiel­ki Pry­mas. Byłem świad­kiem Jego posłan­nic­twa, Jego hero­icz­ne­go zawie­rze­nia, Jego zma­gań i Jego zwy­cię­stwa. Zwy­cię­stwo, kie­dy przyj­dzie, będzie to zwy­cię­stwo przez Mary­ję — zwykł był powta­rzać Pry­mas Tysiąc­le­cia sło­wa swe­go Poprzed­ni­ka kard. Augu­sta Hlonda».(Zob.http://www.opoka.org.pl/biblioteka/St. Zim­niak, Zwy­cię­stwo przyj­dzie przez Mary­ję,Wizja pol­skie­go pro­ro­ka kard. Augu­sta Hlon­da (22.08.2016).
l

Moi dro­dzy!

Już we wrze­śniu rusza­ją reko­lek­cje z sio­strą Bar­ba­rą ze Wspól­no­ty Bło­go­sła­wieństw . Jak waż­ne jest zawie­rze­nie swo­je­go życia, swo­jej rodzi­ny, naro­du i ojczy­zny Maryi. Będzie­my na tych reko­lek­cjach mie­li oka­zję to uczy­nić! Ser­decz­nie zapraszamy!

 Jeże­li chcesz odkryć miłość do Mat­ki, prze­żyć nie­sa­mo­wi­ty czas,
 poczuć mat­czy­ną miłość to przyjedź.

Cze­ka­my na Ciebie!

A tak było w minio­nych latach w Swarzewie:


http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/2012/06/po-rekolekcjach.html

Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

Zezwa­la­my na kopio­wa­nie i powie­la­nie infor­ma­cji. Pro­si­my o pomoc w nagło­śnie­niu rekolekcji.